كارمند فني ترميم ترانسفارمرها

  DABS/KBD
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 746
Date Posted:May 11, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 02 - 004
Closing Date:May 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

شخص موظف این پست مسئولیت چک و ترمیم ابتدائی ترانسفامرهای شبکه را به عهده دارد.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

·      مشاهده و کنترول دوام دار ترانسفار مر بروج برق به اساس پلان های ترتیب شده جهت رفع نواقصات و عارضه ترانسفارمرها.

·      چک و کنترول مقدار تیل ترانسفارمر بروج برق به اساس پلان ترتیب شده.

·      کویل پیچی ترمیم اساسی ترانسفارمرهای عارضه دار در داخل ورکشاپ ترمیم ترانسفارمرها

·      کنترول و چک مقاومت تیل ترانسفارمرها.

·      تصفیه تیل ترانسفامرها در داخل ورکشاپ ترمیم ترانسفارمر ها.

·      چک و کنترول ترانسفارمرهای جدید مربوط ریاست و مراجع دیگر در مقابل اوجرت.

·      کزارش دهی از صورت ترمیم ترانسفارمرهای عارضه دار به مدیربخش.

·      رعایت تخنیک بی خطر حینی چک و کنترول نمودن ترانسفارمرها تحت ولتاژ.

·      دیگر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات:

·      فارغ صنف 14 رشته برق.


سایر مهارتها:

·      داشتن توانایی فزیکی

·      دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel و انترنت

·      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب

·      داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق

·      توانایی نوشتن راپور های کاری

·      پابندی به وظیفه

·      اطاعت از قوانین و مقررات

·      توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired