کارمند جمع آوری طلبات - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 908
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0186
Closing Date:Jan 12, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی پست متذکره مسوولیت پبشبرد فعالیت های مربوطه را درجمع آوری طلبات به عهده داشته و به آمر جمع آوری عواید گزارش میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

 • دانستن پروسیجرها ، روشها ووسایل وتجهیزات جدید.
 • دانستن مهارت های ارتباطی کتبی و شفاهی.
 • دانستن پالیسی های تجارتی دافغانستان برشناشرکت.
 • داشتن مهارت های و انگلیسی و ایمل نویسی
 • دانستن نرم افزارها وسخت افزارهای کمپیوتربه شمول برنامه های MS office .


Duties & Responsibilities:

  

 • نظارت از طلبات و جلو گیری از افزایش طلبات.
 • پیگیری طلبات مرکز و ولایات به شکل دوامدار.
 • ترتیب راپورهای طلبات مرکز و ولایات.
 • ترتیب راپور های جمع آوری طلبات سالهای گذشته ماه وار و ربع وار.
 • ترتیب طلبات دوایر دولتی و تجارتی پیگیری آن.
 • پیگیری مشترکین مقروض واحدها جهت قطع لین و حصول ان
 • سازماندهی وتنظیم کارهای کارمندان مدیریت طلبات بطورموثر
 • حصول مشخصات عمده کارکردها( KPI ) .
 • اجرای سایر وظایف از طرف امریت جمع اوری عواید

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته اقتصاد با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired