کارمند مدیریت سکادا (شفت کار) - مرکز

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 782
Date Posted:Jul 11, 2021
Reference:VA-DABS-HQs/14-0047
Closing Date:Jul 25, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English,Pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.


Duties & Responsibilities:

·        دانش تخنیکی کامل در تنظیم، پروگرام و رفع عارضات تجهیزات:

  Sagemcom SDH & DWDM series, Sagem Microwave devices, LOOP SDH & DWDM series, ABB FOX 600 series, CXR SDH & DWDM series, VCL SDH & DWDM series, Huawei SDH & DWDM & OTN series, Tejas SDH & DWDM & OTN series.


·        دانش تخنیکی کامل در پروتوکول های:

  SDH, DWDM, SNMP, SQL, HTTPS, POP3.


·        ترتیب تقسیم اوقات های مربوط به پروسه های کاری سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        بررسی تمامی پروسه های تخنیکی سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        طرح بخشهای انکشافی سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        نصب (Installation)، تنظیمات (Configuration)، دریافت و حل مشکلات ایجاد شده (Troubleshooting) در سیستم های آپریتوریی ویندوز، و لینوکس طبق تقاضاهای تخنیکی.

·        تنظیم ، ترتیب و اجراعات تنظیماتی پروگرامهای مربوطه تجهیزات سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        تنظیم و ترتیب پروگرامهای عملیاتی در بخشهای مختلفه سیستم تلیکام، نظر به تقاضاهای تخینکی مربوطه.

·        قابلیت های طرح(دیزاین) بخش مربوطه سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری، برآورد بخش مربوطه، و اجرا بخش طرح و برآورد شده در ستشن، سب ستشن و موقعیت های ضروری دیگر طبق تقاضاهای تخنیکی مربوطه سیستم ستندرد سکادا.

 (که قادر به طرح و بهربرداری پروسه ها و پروژه های مربوط به این بخش باشد).

·        آشنائی کامل عملی و نظری با تجهیزاتیکه در سیستم ستندرد تلیکام و شبکه فایبر نوری بکار میروند.

·        قابلیت تنظیمات (کانفیگوریشن)، بهره برداری، حفظ و مراقبت تجهیزات سیستم سکادای کمپنی های زیمنس، اِ بی بی، سلتا، ماتسو، وغیره.

·        دانش کافی در بخش های سیگنال (Signaling) تجهیزات سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        دانش کافی در بخش های تنظیمات، بهره برداری، حفظ و مراقبت والبرد یا ویدیو وال.

·        دانش کافی در بخش های تنظیمات، بهره برداری، حفظ و مراقبت سیستم های یو پی اِس.

·        قادر به پروسه های حفظ و مراقبتی تجهیزات سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری، تحت تقسیم اوقات تخنیکی مربوطه.

·        قادر به ترمیم و راه حل یافتن به مشکلات تجهیزات سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·        طبق پلان کاری و در هنگام ضرورت، باید به تمامی ولایات افغانستان سفر نماید، در غیر اینصورت، شخص متقاضی به هیچ وجه واجد شرایط این بست شده نمیتواند.

·        اجرای پروسه های اداری تخنیکی در محوطه مدیریت عمومی سکادا.

·        اجرای سایر وظایف اداری و تخنیکی (که مربوط به پرسونل تخنیکی مدیریت عمومی سکادا شود) از طرف آمر مستقیم.


Job Requirement:

لیسانس در رشته انجنیری برق با داشتن دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

  • دانستن طرق بهره برداری و کار تمامی تجهیزات شبکه برق در بخش تولید، انتقال و توزیع و نحوه شامل ساختن سایت های جدید در سیستمهای سکادا طبق ستندرد های لازمه، با استفاده از سیستم تلیکام، تلیفون و شبکه فایبر نوری یا معادل آن.
  • استفاده از نرم افزار های کمپیوتری جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس، شبکه سازی، نصب و تنظیمات سرورهای سیستم های آپریتوری ویندوز و لینوکس، و پروگرامهای مربوطه سیستم تلیکام کمپنی های مختلفه مشهور، پروگرامهای اختصاصی تجهیزات مربوطه سیستم سیگنال و کنترول سیستم های تلیکام، شبکه فایبر نوری وغیره ...

·    اداره و کنترول تمامی وظایف تخنیکی سیستم تلیکام، تلیفون و شبکه فایبر نوری.

·    ترتیب تقسیم اوقات های مربوط به پروسه های کاری سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

·    بررسی تمامی پروسه های تخنیکی سیستم تلیکام و شبکه فایبر نوری.

  • انجام کار با درنظرداشت جدول کاری به گونه موثر و مفید.
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی تخنیکی مربوطه.
  • داشتن سر تیفیکت معتبر در رشته سکادا یا تلیکام.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired