کارمند معلومات تخنیکی شبکه - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 799
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0049
Closing Date:Jul 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت جمع آوری معلومات مکمل راجع به وضعیت شبکه ، توزیع انرژی برق در شبکه ، چالانی و پرچوی لین ها در شبکه ، معلوم نمودن تعداد مجموعی مشترکین در شبکه و اسکیچ مکمل شبکه 20 کیلو ولت را بر عهده دارد.

Skills Required:

GISAutoCAD

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·       داشتن توانایی فزیکی

·       دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel و Auto CAD و GIS

·       داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب

·       داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق

·       توانایی نوشتن راپور های کاری

·       پابندی به وظیفه

·       اطاعت از قوانین و مقررات

·       توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین .

Duties & Responsibilities:

·       جمع آوری معلومات تخنیکی راجع به وضعیت شبکه.

·       توزیع انرژی برق در شبکه

·       چالانی و پرچوی لین ها در شبکه

·       معلوم نمودن تعداد مشترکین در شبکه

·       معلومات راجع به مقدار توزیع انرژی برق و فروش انرژی برق در شبکه

·       جمع آوری راپور های ترمیماتی و اصلاحاتی تجهیزات شبکه و ارزیابی تطبیق ترمیمات نظر به پلان های طرح شده.

·       ترتیب نقشه های مکمل تاسیسات شبکه برق از قبیل تمدید لین های 15 کیلو ولت و 20 کیلو ولت سب استیشن ها ، جنگشنها و بروج برق.

·       مطالعات و سروی ساحات مختلف ولایت کابل در جهت ایجاد بروج برق جدید تقویتی .

·       تمدید سرکت های جدید 15 و 20 کیلو ولت از سب استیشن ها و تمدید سرکت های 400 ولت از بروج برق وتوسعه شبکه برق در ساحات فاقد برق با در نظر داشت موجودیت ظرفیت ها از منابع موجوده انرژی برق.

·       محاسبه فروشات برق در شبکه و محاسبه ضایعات درشبکه

·       رعایت اصول تخنیک بی خطر

·      هماهنگی های کامل و موثر با مدیریت های جنگشن ها ، پلان و انجنیری و دیگر شعبات ذیربط.

·      دیگر وظایف قانونی که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·      لسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش های برق رسانی .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

 

Job Keywords:

کارمند معلومات تخنیکی شبکه - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc