کارمند محاسبه جنسی

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1236
Date Posted:Jan 22, 2020
Reference:000
Closing Date:Feb 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science,Law,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

Founded:

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( کارمند محاسبه جنسی  ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary:

عنوان وظیفه: کارمند محاسبه جنسی

شعبه مربوطه: مدیریت محاسبه جنسی

گزارش به: تیم لیدر محاسبه جنسی

موقعیت: منزل نهم

تعداد بست: یک

تاریخ اعلان : 02/11/1398

اخرین تاریخ اخذ درخواستی: 20/11/1398

Duties & Responsibilities:

ü     رعایت وتطبیق طرزالعمل محاسبه جنسی وتحویلخانه ها وطرزالعمل های اداره اترا .

ü   معامله اسناد حسابی وتطبیق حسابات جمع وخرچ تحویلدار جنسی ومواظبت ازتحویلخانه بطور دوامدار.

ü   مراقبت جدی ازوسایل وتجهیزات دفتر درمرکزو دفاترساحوی برویت اسناد واصله از تهیه وتدارکات بطور دوامدار.

ü   ثبت ودرج تمام دارایی های جنسی اداره به دفاتر ویا کارت های ثبت ذخیره با مشخصات معینه ان بطور دوامدار .

ü  موجودی تمام دارایی های جنسی دفاتراداره وتحویلخانه وترتیب اسناد ان در اخیر هرسال وارائه بیلانس ان به امریت مالی .

ü    حفظ ونگهداری تمام اسناد اجرائیوی مالی وجنسی مطابق نورم های وضع شده .

ü  ارائه معلومات دقیق ومستند به مقامات ذیصلاح در مواقع لازم

ü  جمع و قید نمودن اجناس جمع تحویلدار و درخواست دهنده به طریقه درست و دقیق

ü  اجرای تمام امور که از سوی آمر مربوطه برایش سپرده میشود .


Job Requirement:


  •               دارای تحصيلات عالی حد اقل بسويه لیسانس در رشته های ( کمپیوتر ساینس ، حقوق ، اقتصاد و اداره و تجارت ) يا بالاتر ازان داشته باشد.
  •             دارای تجربه کاری حد اقل دو سال در بخش مربوطه داشته باشد.

  •        توانمندی پيشبرد امورات اداری را ذريعه کامپيوتر داشته باشد.
  •             به اصول اداری و سلسله مراتب بلديت کامل داشته باشد.
  •            توانمندی و استعداد گذارش دهی را داشته باشد.
  •            سابقه جرمی نداشته باشد .
  •             بلديت به انواع فارم های درخواستی تحویلخانه ها داشته باشد
  •             .به زبان های ملی کشور حاکمیت داشته و به زبان انګلیسی بلدیت داشته باشد .
  •             تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired