کارمند مسلکی مدیریت خدمات مشورتی وغیر مشورتی - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 399
Date Posted:Nov 2, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0143
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

طی مراحل پروسه های تدارکاتی امور تدارکات خدمات مشورتی اداره مربوطه مطابق احکام مطابق احکام قانون، طرزالعمل و متحدالمال های تدارکاتی و سایر اسناد نافذه. 

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        توانائی مدیریت امور تدارکاتی، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.

·        بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·        مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس).

Duties & Responsibilities:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده؛
 2. برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تدارک خدمات مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات؛
 3. کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت در مراحل تدارکات؛
 4. حصول اطمینان از عدم اشتراکت شرکت های متخلف و محروم شده در پروسه های داوطلبی تدارکاتی؛
 5. استرداد تضمینات آفر داوطلبان غیر برنده در زمان معین آن؛
 6. بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آنها؛
 7. همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها جهت حصول اطمینان از تطابق آن با اسناد تقنینی مربوطه؛
 8. ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد و طرزالعمل تدارکات؛
 9. اشتراک و مدیریت جلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات؛
 10. ترتیب اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفرگشایی ها و ارزیابی پروژهای خدمات مشورتی؛
 11. ترتیب و تنظیم دیتابیس اسناد تدارکاتی و (Filing System)  پروژه های خدمات مشورتی و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها؛
 12. ترتیب و تنظیم اعلان برنده داوطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد؛
 13. تأمین ارتباط سالم میان اداره و داوطلبان و رسیدگی به شکایات آنها؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود؛

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت و اقتصاد با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد 

Job Keywords:

کارمند مسلکی مدیریت خدمات مشورتی وغیر مشورتی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/678DBC4E-F524-483C-8A88-7184546A98ACDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc