کارمند مسلکی نظارت از حفظ ومراقبت ساختمان های خط آهن بست ۵

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 402
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: سازماندهی ، مدیریت و نظارت از ساختمان خط آهن ، ساختمانهای انجنیری و تاسیسات خط آهن در استیشن ها


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    حصول اطمینان از فعال بودن تاسیسات استیشن های خط آهن در تمام پروژه ها و مسیر های خطوط آهن.

2)    نظارت و کنترول از چگونگی حفظ و مراقبت تقاطعات در خطوط آهن و دستگاه های قیچی.

3)    اطمینان از معیاری بودن عرض خط در تمام مسیر های خطوط آهن.

4)    مراقبت از وضعیت بدون عیب و نقص تمام ساختمانهای انجنیری در مسیر های خطوط آهن.

5)    نظارت از تمام اجزاء خط در مسیر های خطوط اصلی و خطوط ایستگاه(فرعی).

6)    بررسی و کنترول بنچمارک ها و علایم در مسیر خطوط آهن و استیشن ها.

7)    حصول اطمینان از کارکرد درست تمامی سیستمهای زه کشی در خطوط آهن.

8)    بررسی وضعیت تمام خطوط از پاک بودن طبقات بالاست اساسی و تحتانی از مواد زاید و مستحکم بودن طبقات بالاست اساسی و بالاست تحتانی در خطوط آهن.

9)    بررسی گزارشات واصله از قدمه های ولایتی و ارائه نتیجه آن بصورت راپور به آمر مستقیم.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه بخش نظارت از حفظ ومراقبت ساختمان خط آهن.

2)    اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2.     تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx