کارمند موقف سرمایه گذاری های بین المللی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1278
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:000
Closing Date:Nov 9, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

Founded:  

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:

پُست آفیسر ارشد موقف سرمایه گذاری های بین المللی آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد خارجی سپرده میشود.

نام پُست :     کارمند موقف سرمایه گذاری های بین المللی

گرید :           هفتم 

نوع استخدام : دایمی

Duties & Responsibilities:

·        جمع آوری ارقام از مراجع مختلف؛ ترتیب، تنظیم، و بازدید از آن ها به منظور تدوین حسابات موقف سرمایه گذاری های بین المللی.

·        مقایسه و بازدید تمام ارقام جمع آوری شده از مراجع مربوط و حل مشکل موجود.

·        همکاری با سایر مراجع ارقام در قسمت تهیه راپور برای این اداره، واضح ساختن و تفصیل درباره تمام ارقام قابل حصول از مراجع مربوطه.

·        مطالعه تمام مواد نشر شده در رسانه هایی که مربوط به ساحه کاری باشد و تازه نگهداشتن معلومات در ساحه کاری.

·        تحریر و توضیح روش جمع آوری راپورها به صورت ساده و عام فهم، همچنین ترتیب ارقام دست داشته در جداول و گراف ها به منظور ساده سازی پروسه کار.

·        اشتراک در برنامه های آموزشی مربوط به ساحه کاری و عملی کردن آن ها در امورات روزانه.

·        انجام سروی ها در بخش مربوطه در صورت لزوم بطور ربعوار یا در جریان سال به خاطر پوشش ارقام.

·        انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق در حدود صلاحیت ها.

Job Requirement:

درجۀ تحصیل: لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره و مدیریت، بانکداری و مالی.

تجربه: حداقل سه سال تجربه کاری مربوط.


·        فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور

·         بلدیت به برنامه های کمپوتر (Office)

·        توانایی جمع آوری، تحلیل و آماده کردن گزارش های شفاهی و نوشتاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر و مسلکی در بخش کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired