کارمند تعقیب طلبات - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 866
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0185
Closing Date:Jan 12, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند پست متذکره مسوولیت پبشبرد فعالیت های روزمره را در مدیریت مربوطه به عهده داشته

Duties & Responsibilities:

 • تعقیب و پیگیری در قسمت جلو گیری از افزایش طلبات.
 • پیگیری در قسمت تعقیب طلبات مرکز و ولایات به شکل دوامدار.
 • اماده ساختن و ترتیب راپورهای طلبات مرکز و ولایات.
 • همکاری در تهیه گزارشات طلبات دوایر دولتی و سایر دوایر
 • ارتباط به واحدهای دومی و سوم جهت ترتیب گزارشات طلبات و پیگیری ان .
 • همکاری در ترتیب گزارشات طلبات ساحات تجارتی ؛ رهایشی و پیگیری آن.
 • تعقیب و پیگیری درقسمت ارسال مشترکین مقروض جهت قطع لین مشترک.
 • بازدید از ولایت درصورت ضرورت
 • حصول مشخصات عمده کارکردها( KPI ) .
 • اجرای سایر وظایف از مدیر مربوطه

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


 • دانستن پروسیجرها ، روشها ووسایل وتجیزات جدید.
 • دانستن مهارت های ارتباطی کتبی و شفایی.
 • دانشتن مهارت کمپوتر پرگرام office
 • دانستن مهارت مکتوب نویسی و پشنهاد نویسی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired