کارمند تحویلخانه ها - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 532
Date Posted:Jul 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-077
Closing Date:Aug 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند تحویلخانه جدیدا به اساس هدایت ریاست مالی در تشکیل مدیریت تحویلخانه ها ایجاد گردیده است تا به عوض تحویلدار در رسید و توزیع اجناس دخیل باشد. گزارش دهی کارمند تحویلخانه ها به مدیر تحویلخانه ها مدیر محاسبه جنسی و بالترتیب به ریاست مالی واداری میباشد

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

     

شناسایی تجهیزات مرتبط به طور تخنیکی آن

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری

آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتری (ورد، اکسل، پاورپاوینت و برنامه محاسبه)

بلدیت و دانش در امورات محاسبه

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار

توانایی کار بشکل گروهی

توانایی کار بشکل فردی

مهارتهای حل منازعات


Duties & Responsibilities:

الف. عمومی

·        همکاری و همآهنگی با رئیس، معاونین و سایر مدیریتهای ذیربط جهت تدوين ماموريت، استراتژیها و اهداف عمومی ریاست مالی واداری

·        مطالعه و آگاهی کامل از قوانين، مقررات، ضوابط و طرزالعملها اجرایی مرتبط به وظایف

·        نظارت بر تطبيق قوانین، مقررات و طرزالعملهای صادره در مدیریت مربوطه

·        پلان و برنامه ریزی از استفاده مؤثر امکانات دست داشته اعم از منابع بشری و مالی و جنسی غرض نیل به اهداف مشخص حسابی و عمومی

·        کنترول دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده

 

ب: خصوصی

·        توزیع اجناس برویت چکصادره و مشخصات در ج شده از تحویلخانه مرکزی

·        رسید اجناس از قراردادی ها ودونر ها بحضور داشت هییت معاینه وتشریح طبق مشخصات قرارداد با کمیت و کیفیت درست آن

·        نظارت از اجناس موجود در تحویلخانه

·        جوابده در صورت بی جا شدن اجناس از تحویلخانه بدون دلیل و سند رسمی

·        اجراات عاجل در صورت مشاهده هر نوع تخلف در تحویلخانه ها

·        سایر وظایف دیگر مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم داده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس کمپیوتر ساینس یا تکنالوژی معلوماتی به بخش تجهیزات IT

 با دو سال تجربه کاری در بخش مربوط

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .


Job Keywords:

کارمند تحویخانه ها - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc