کارمند تحویلخانه های ولایتی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 716
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0147
Closing Date:Nov 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند متذکره در بخش تصحیح راپور های تحویلخانه که برای ترتیب راپور ها مالی نیاز است ضرورت است.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        تسلط به زبان های داخلی و زبان انگلیسی

·        بلدیت با کمپیوتر

·        بلدیت با برنامه ها مربوط به تنظیم اجناس در تحویلخانه ها

Duties & Responsibilities:


  1. اخذ راپور های تحویلخانه ها و احد ها
  2. تطبیق راپور ها با ژورنال های مالی
  3. مدیریت سیستم محاسبه جنسی به واحد های مربوطه ایشان
  4. ارتقای ظرفیت کارمندان محاسبه جنسی حوزه مربوطه
  5. هر کار مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته های اداره و تجارت و اقتصاد با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired