کارمند تحویلخانه - ساختمانی امور برق

 
Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 713
Date Posted:Dec 25, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98 -0183
Closing Date:Jan 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English & pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

کارکن مذکوربه حیث کارمند تحویلخانه ها ی محاسبه جنسی مدیریت مالی وحسابی مقام امریت اجرای وظیفه مینماید.

Duties & Responsibilities:

·        ثبت و درج تمام امورات اقلام و اجناس بعد از طی مراحل حسابی آن به کارت های مربوطه آن.

·        معلومات و ارایه تمام استعلام های مدیریت تهیه و تدارکات به ارتباط موجودیت جنس و عدم موجودیت جنس طبق مورد ضرورت.

·        ثبت و درج تمام اقلام و اجناس تحویلدار جنسی و متفرقه.

·        ثبت و درج تمام اجناس سرگروپها به کارتهای مربوط آن.

·        تصفیه جمع وخرچ تحویلداران مربوط خویش و در مجموع بعضی امورات متفرقه.

Job Requirement:

حدی اقل فوق بکلوریا یا لیسانس در رشته اقتصاد با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·         آشنایی کامل با برنامهای کمپیوتر.

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین.

·        آشنایی کامل از سیستم منابع بشری دولتی.

·        توانایی تکلم به زبانهای محلی , داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست.

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired