کارمند تخنیکی حفظ و مراقبت شمتیغ بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 204
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از امور حفظ و مراقبتی خط و مسیر پروژه های خطوط آهن احداث شده.   


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    نظارت دقیق از تمامی اجزای خطوط آهن ( زیر ساخت ها و روساخت ها ) که به بهره برداری سپرده شده.

2)    حصول اطمینان از حرکت ایمن قطار در امتداد شبکه راه آهن و بر اساس آیین نامه ها، دستورالعمل ها، مقرره ها ، و ضوابط مربوط به خط آهن .

3)    کنترول و نظارت از تطبیق درست پلانهای حفظ و مراقبت پروژه های خط آهن.

4)    بررسی و نظارت از وضعیت تمام اجزای خط و مسیر و ارایه گزارش به آمر مربوطه .

5)    مدیریت و تنظیم تیم های حفظ و مراقبتی پروژه های خط آهن نظر به نیازمندی و مطابق  به برنامه های کاری. .

6)    اجرای پلانهای حفظ و مراقبتی مسیرهای خط آهن به صورت دوامدار.

7)    تثبیت ، تحلیل و بررسی دقیق مسیر پروژه های خط آهن و ساحات که به حفظ و مراقبت های دایمی ضرورت دارد.

وظایف مدیریتی:

1)    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.

3)     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx