کارمند تخنیکی قطار بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 280
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه:  حفظ وضعیت نورمال قطارها جهت حرکت و عملیات مصئون و بی خطر قطارها.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    کنترول و بررسی دقیق وضعیت لوکوموتیف ها و واگونها در مطابقت به نورم ها و ستندردها.

2)    کنترول و بررسی انجن ها، بوژی ها و سیستمهای هایدولیکی ، بدنه و برق لکوموتیوها و واگونها جهت حرکت نورمال قطارها.

3)    کنترول و بررسی دایمی تمامی وسایط و ماشین آلات بهره برداری خط آهن و رفع نواقص و مشکلات آنها در ساحه.

4)    کنترول و بررسی وضعیت کابین لوکوموتیف ها.

5)    کنترول و بررسی دقیق سیستم های برک قطار و حصول اطمینان از وضعیت نورمال قطارها.

6)    تمامی فعالیتهای بست مزبور ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار جهت بررسی و کنترول درست وضعیت قطارها و ارائه آن به سرانجنیر میخانیک رولینگ ستاک.

2)    ارائه گزارشات از وضعیت لکوموتیوها و واگونها به صورت متداوم.

3)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین محول می گردد.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx