کارمند تسهیل قراردادها

  ATRA
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1125
Date Posted:Jan 14, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

Founded:

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( آمر اسنا د و ارتبا ط ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary:

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (کارمند تسهیل قراردادها ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را  ارسال نمایند..


عنوان وظیفه : کارمند تسهیل قراردادها

شعبه مربوطه: تهیه وتدارکات

گزارشدهی به : تیم لیدر تسهیلات قراردادها و پلانگذاری

تعد اد پست :1

بست :        (E )

تاریخ: موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات 


هدف وظیفه: مدیریت و فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات و قراردادها.Skills Required:

Ms.Office ProgramsHonesty

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      تسلط به  از زبان های رسمی کشور ومهارت در زبان انگلیسی

o      مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)Duties & Responsibilities:

1.     همکاری در زمینه ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.     پیشبرد اجراات کاری در مطابقت قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات در جریان اجرای وظایف

3.     ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه ها، جهت فراهم آوری تسهیلات در فرایند تدارکاتی قراردادهای اداره.

4.     همکاری در مدیریت مؤثر از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.

5.     همکاری در مدیریت از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و اجناس خدمات .

6.      اجراات دقیق و به موقع از پرداخت های شرکت به وقت و زمان آن مطابق به شرایط قرارداد.

7.     همکاری در ترتیب و توزیع شرطنامه ها بعد از منظوری آمراعطا.

8.     همکاری در پروسه مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمان و اجناس خدمات ازعقد قرار داد الی دوره تسلیمی نهایی .

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

10. کارمند مذکور به تیم لیدر بخش مربوطه جوابگو میباشد.

          

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

. درجه تحصیل:

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی،

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

کارمند تسهیل قراردادها
This job is expired