کارشناس ارشد دیتابیس

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 734
Date Posted:Mar 16, 2020
Reference:008
Closing Date:Mar 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات،  تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.  طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.  نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.  تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.  توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.  ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت،  تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6. انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.


Job Summary:

هدف وظیفه :نظارت و حصول اطمینان از فعالیت و انکشاف سیستم نظارت و گزارش دهی مرکزی و ولایتی (CMRS/PMRS) طبق نیاز و هدایت مقام وزارت.


Skills Required:

Office Package (MS Word, MS Excel, MS Access)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت های دیگر:

·          تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی کامل با زبان انگلیسی.

·          توانایی اجراء وظیفه در فشار کاری و اطاعت از اوامر آمرین مربوطه.

·          توانایی اجراء وظیفه در یک محیط کاری مختلت و دارای اعضای مختلف تیم کاری.

·          توانایی و تامین روابط کاری مؤثر و مهارتهای لازم..

·         مهارت های بین الفردی و کار گروهی.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری مربوطه جهت نظارت و حصول اطیمنان از فعالیت سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی (CMRS/PMRS).

2.     انکشاف سیستم CMRS/PMRS به اساس نیازهای وزارت اقتصاد جهت نظارت و گزارشدهی منظم از روند تطبیق پروژه های انکشافی در سطح کشور.

3.     رفع مشکلات تخنیکی سیستم CMRS/PMRS در صورت وانمود شدن مشکلات.

4.     تطبیق طرح و دیزاین مورد نیاز در سیستم به اساس درخواست رهبری وزارت اقتصاد و در صورت نیاز.

5.     عیار نمودن سیستم بطور منظم جهت تهیه گزارشات مورد نیاز از پیشرفت پروژه های انکشافی در سطح مرکز و ولایات.

6.     ایجاد اکونت های جدید در سیستم برای کاربران مرکزی و ولایتی در صورت نیاز و به اساس هدایت مقام وزارت اقتصاد.

7.     وصل نمودن سیستم CMRS/PMRS با سایر سیستم ها و نرم افزارها در صورت نیاز و به اساس هدایت مقام وزارت اقتصاد.

8.     اشتراک در پروسه ارزیابی اجراآت در مطابقت به طرزالعمل های داخلی اداره

9.     ارائه گزارش اجراآت به طور ماهوار به آمر مربوط


10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل:

·          داشتن سند حد اقل لسانس کمپیوتر ساینس (رشته انکشاف نرم افزارها و دیتابیس ها)، به درجه ماستری در رشته متذکره ترجیح داده میشود.

تجارب لازمه:

·          داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری در رشته انکشاف نرم افزارها و دیتابیس ها.


Job Keywords:

کارشناس ارشد دیتابیس
This job is expired