کارشناس گزارشهای تصدیها و شاروالیها

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 993
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:700 – 04-90-66
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Accounting/Finance ,Law,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه: کارشناس گزارشهای تصدیها و شاروالیها

بست:4

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست: ولایت (    کابل     )

بخش مربوطه ریاست پالیسی و پلان

تعداد بست:1بست

گزارشده به: آمر توحید و گزارش دهی

گزارش­گیر از:کارمندان تحت اثر مطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست:700 – 04-90-66

تاریخ بازنگری:1398-01-03


هدف وظیفه: توحید ارقام و مطالب گزارش های نتایج بازرسی ها مندرج گزارش های رعایت قوانین ریاست بررسی تصدیها و شاروالیها.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.    طرح و ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی توحید گزارشات تصدیها و شاروالیها در مطابقت به پلان ریاست های مربوط و ارایه آن به آمر مربوطه جهت تایید.

2.    جمع آوری معلومات و گزارش های مورد نیاز از ریاست بررسی تصدیها و شاروالی ها و مسوول ثبت نتایج برای ترتیب گزارشات توحیدی.

3.    توحید گزارشات نتایج بازرسی های بررس های ریاست ادارات بوجوی مرکزی و ارایه آن به آمر توحید و گزارشدهی جهت ترتیب و اصلاح و ارایه ان به ریس پالیسی و پلان.

4.    مطالعه گزارش ها و معلومات واصله ریاست بررسی تصدیها و شاروالیها جهت حصول اطمینان از صحت و مطابقت آن با قانون و معیار های بررسی.

5.    تسلیم دهی گزارشات عاجل به آمر توحید و گزارشدهی طبق هدایت مقام ریاست.

6.    تطبیق پلان ریاست های مربوطه جهت تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی.

7.    دقت در پروسه توحید ارقام و ثبت آن در دیتابیس بررسی رعایت قوانین بخش تصدیها شرکت ها و شاروالی ها.

8.    ترتیب و تنظیم اوراق حمایوی گزارش سالانه بررسی تصدیها و شاروالیها در فایل مربوطه.

9.    ثبت. ترتیب و تنظیم و حفظ سافت کاپی معلومات، گزارشهای مربوطه در کمپیوتر.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد34،8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حقوق، اداره و تجارت، اداره عامه.

2.     تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال.

3.     تسلط به زبان های رسمی( دری،پشتو ) و آشنایی کامل ( تحریر و تکلم )با زبان انگلیسی.

4.     داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

کارشناس گزارشهای تصدیها و شاروالیها
This job is expired