کارشناس همکاری های بین المللی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 586
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:N/A
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management,Education/ Training,Human Resource Development
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

اداره عالي تفتيش، به عنوان عاليترين نهاد بازرسي كننده امورمالي و حسابي در سطح كشور، عمري به درازاي حدود يك قرن دارد. اين اداره عاليترين مرجع تفتيش بوده كه بر اساس نظامنامه و تشكيلات اساسيه دولت افغانستان در سال 1300 هجري خورشيدي تحت عنوان "ديوان سنجش" ايجاد گرديد. اين اداره در بستر زمان به نامهاي مختلف ياد و سير تكاملي خويش را به درازاي يك قرن پيموده است. تا اينكه در سال 1398 هجري خورشيدي بر اساس فرمان رئيس جمهور اسلامي افغانستان يكبار ديگر به نام "اداره عالي تفتيش" مسمي گرديد. اخيراً در اثر سعي و تلاش هيئت رهبري اين اداره تغييرات بنيادي و اساسي در تشكيل اين اداره رونما گرديده است كه پس از اخذ منظوري مقام عالي رياست جمهوري قابل تطبيق ميباشد. تشكيل اين اداره طوري است كه رئيس اداره عالي تفتيش در ساختار اداره بست خارج رتبه و در رأس آن رئيس اداره عالي تفتيش قرار دارد، داراي دو معاونيت دربستهاي مافوق به نامهاي معاونيت تفتيشهاي مالي و رعايت قوانين و معاونيت مالي واداري ميباشند. 


Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت وتنظیم مناسبات با ادارات ونهادهای بین المللی بررسی بخاطر معیاری سازی پالیسیها، رهنمودها، چک لیست ها واوراق کاری وهمچنین ارتقای ظرفیت اداره وکارمندان

Duties & Responsibilities:

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.       تنظیم مناسبات و ملاقات های مقام اداره بانهاد های خارجی درهماهنگی با ریاست دفتر

2.       جمع آوری معلومات درمورد ادارات ونهادهای بین المللی بررسی وسایرنهاد های خارجی جهت نیل به اهداف اداره

3.       تنظیم وتأمین ارتباط با ادارات بین المللی بررسی ونهادها بین المللی(انتوسای،اسوسای،ایکوسای)وسایرنهاد های خارجی جهت جلب وجذب کمها در بخش ارتقای ظرفیت اداره وکارمندان

4.       مدیریت وترتیب تفاهم نامه ها با نهادهای بین المللی بررسی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان

5.       تطبیق تفاهم نام ها با نهادهای بین المللی بررسی وسایر نهادها همکار جهت تحقق مواد مندرج تفاهم نامه ها

6.       پیگیری وتهیه گزارش از چگونگی تطبیق تفاهم نامه ها وشناسای خلاها ونواقص جهت بهبود امور

وظایف مدیریتی:

7.       طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرح وتطبیق پلانهای آمریت مربوطه

8.       رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، استراتیژی مبارزه با فساد اداری وکود اخلاقی در ساحه کاری مربوطه

9.       ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی وارتقای ظرفیت خودی جهت اجراات بهتر ومعیاری به منظور حصول اهداف اداره

10.   ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه 

11.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

12.   ایجاد و تحکیم روابط کاری موثر با ریاست دفتر، آمریت های مربوط به ریاست تحقیق و سایر بخشها جهت تحقق بهتر اهداف و پلان های کاری مربوطه

13.   ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی با ادارات بین المللی بررسی ونهادها بین المللی(انتوسای،اسوسای،ایکوسای)وسایرنهاد های خارجی جهت حصول اهداف کاری 

Job Requirement:

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

                         این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

رشته تحصیلی:

1.       داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های بررسی، حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت مالی وحسابی، ژورنالیزمACCA ، CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

2.       داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

مهارت های لازم:

3.       تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) وتسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی

4.       تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

5.       داشتن مهارت گزارش نویسی به یکی از زبان های رسمی و انگلیسی

موارد تشویقی:

6.       موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات اداره عالی بررسی.pdf