کارشناس خدمات تخنيكي

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 663
Date Posted:Nov 27, 2019
Reference:0030
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

هدف وظيفه ارائه خدمات بهتر و فراهم آوري سهولت هاي لازمه براي خدمات و امكانات تخنيكي انجو ها كه ار مراجع مختلف تدارك ميشود و طي مراحل اسناد وسايط انجو ها غرض اخذ پليت و جواز سير و در يافت اجازه استفاده از وسايل مخابراتي و ساير وسايل تخنيكي از مراجع قانوني.

Duties & Responsibilities:

مکلفیت هاومسولیت های وظیفوی:

1-    مطالعه و بررسي اسناد واصله وسايط و وسايل مخابراتي و ماين پاكي وساير وسايل تخنيكي در روشني قانون انجو ها و طي مراحل بموقع اسناد و معرفي انجو ها  بوزارت امور داخله ، وزارت مخابرات و ساير مراجع ذيربط.

2-    ترتيب پلان ربعوار و سالانه جهت اجراات بهتر به منظور عرضه خدمات براي انجو هاي داخلي و خارجي و تطبيق بموقع آن .

3-    جمع آوري معلومات لازمه  پيرامون اسناد ترافيكي وسايط ، وسايل مخابره ئي و ساير وسايل تخنيكي مورد ضرورت پروژه هاي انجو هاي داخلي و خارجي و اجراات در مورد.

4-    ارائه مشوره جهت حل مشكلات وظيفوي در بخش  مربوط.

5-    ترتيب و تنظيم اسناد طور تاريخ وار در دوسيه هاي مربوط.

6-    ثبت مكاتيب وسايط ترانسپورتي به ارتباط اخذ جواز سير ، نمبر پليت وساير موضوعات مطروحه.

7-    اجراي ساير وظايف در مطابقت به قانون .


Job Requirement:

1-    حد اقل درجه تحصيل:

n     دارای سند تحصیلی  لیسانس اقتصاد ، اداره تجارت

2-    تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

n     حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.1-    مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

n     برنامه هاي مديريت كمپيوتر(ورد، اكسل) ، لسان انگليسي (آشنايي).

n     برنامه هاي مديريت ، پلانگذاري

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired