کارشناس کنترول وکیفیت

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 402
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:66-90-05-022الی029
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government,Economic Growth,Business Administration ,Accounting/Finance ,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:


عنوان وظیفه: کارشناس کنترول وکیفیت

بست: 3

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست: کابل (    مرکز    )

بخش مربوطه ریاست تفتیش داخلی کنترول وکیفیت

تعداد بست:2

گزارشده به: آمرکنترول وکیفیت

گزارش­گیر از: ندارد

کود بست: 66-90-05-022الی029

تاریخ بازنگری: 18/03/1398


هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی وحسابی در مراجع تحت بارزرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارهای بازرسی Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف.

2.     هدایت و نظارت از اجراات گروپ کاری مربوط در بررسی های اجراات مفتشین مطابق به معیار های کیفیت جهت حصول نتایج موثر در بازرسی های وزارت و ادارات دولتی .

3.     رهنمایی گروپ های کاری مربوط در اجراات شان و سهم گیری منحیث آمر گروپ در بررسی های کیفی اجراات مفتشین در دارات.

4.     نظارت از تطبیق چک لست (معیارها، فورم ها ،پلان های رهنمودی ، اصول و موازین مالی و حسابی ، قانون و مقررات ، موازین و معیار های بین المللی مفتشین )جهت حصول اطمینان از کیفیت اجراات و بازرسی ها.

5.     همکاری و سهم گیری با آمر کنترول کیفیت در ترتیب چک لست ها ، رهنمود ها ی کنترول کیفیت و پلان ها به منظور تسریع پروسه ها و اجراات کار .

6.     تشخیص نواقص و کاستی ها در اجراات تیم های مفتشین و ارائه نظریات مشخص اصلاحی و رهنمودی جهت بهبود کیفیت بازرسی ها.

7.     اتخاذ تصمیم در امر تحقق پلان و برنامه های ریاست مربوط و ارائه مشورهای مسلکی پیرامون بهبود کیفی اجراات و بازرسی ها و رفع نواقص کاستی ها .

8.     طرح و ترتیب معلومات و گزارشات نتایج بازرسی کیفی در همکاری با اعضای تیم کاری و ارائه آن به ریاست جهت تحلیل و مطالعه .

9.     ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

10.  اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷ و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد ، حقوق ،تجارت ، مدیریت مالی ،اداره عامه وبه دارندگان سند های /CIA/FIA/ACCA/CGAP ترجیع داده میشود

2.داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتر(افیس)


Job Keywords:

کارشناس کنترول وکیفیت
This job is expired