کارشناس پالیسی کار

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 573
Date Posted:Oct 1, 2019
Reference:027
Closing Date:Oct 12, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:6 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

هدف وظيفه :  توضیح وتشریح پالیسی کار در وزارت ها وادارات مستقل جهت کاریابی . 

Skills Required:

Ms.Office Programs

Skills Description:

n     قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.

n     توانائی رهنمائی وکنترول اداره را دارا باشد.

1-   مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

n     آشنائی با برنامه هاي مديريت كمپيوتر( ورد، اكسل ، پاورپاينت)ولسان انگليسي.

n     آشنائی با برنامه هاي اداره ، رهبري و پلانگذاري.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

 

1.    طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه بخش مربوط در مطابقت به پلان و اهداف آمریت پالیسی کار و پلان عمومی ریاست.

2.    توضیح وتشریح پالیسی کار به وزارت ها وادارات سکتوری مطابق هدایت آمریت مربوط .

3.    جمع آوری آمار و ارقام در رابطه به کار و اشتغال از ادارات ذیربط، جامعه معدنی و انجوها جهت تکمیل تطبیق پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری.

4.    طرح و انکشاف برنامه های تطبیق پالیسی کار تحت رهنمود قانون کار ، قانون مامورین دولت ، قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی های مربوطه بین المللی کار .

5.    تامین ارتباط با وزارت ها و ادارات دولتی و سکتور خصوصی به منظور نظارت از اشتغال زائی در پروژه های انکشافی جهت تشخیص کار آفرینی و تاثیر آن بالای اقتصاد کشور.

6.    تهیه و ترتیب گزارشات تحلیلی، اشتغال زائی در پروژه ها و برنامه های انکشافی و ارائه آن به مراجع ذیربط.

7.    تحلیل وضعیت در امور کار و اشتغال مارکیت کار در هماهنگی با ادارات ذیربط، ترتیب گزارش و ارائه آن به مقامات ذیربط.

8.    اتخاذ تصا میم درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت مربوط.

9.    تنظیم وظایف کارکنان مسلکی و اجرائیوی آمریت طرح و پالیسی.

10. تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار، ربع وار و سالانه و عندالضرورت، ارائه نتایج گزارشات به آمریت توحید گزارشات و بودجه به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوط.

11. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه  و عندالضرورت به مراجع مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف درمطابقت به قانون که از طرف آمر برایش سپرده میشود .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-   حد اقل درجه تحصيل:

n     دارای سند تحصیلی  لیسانس  در یکی از رشته های: اقتصاد،اداره عامه ،حقوق و علوم سیاسی،اداره تجارت و پالیسی عامه به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2-   تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

n     یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.


This job is expired