کارشناس پیگیری یافته های بررسی

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 701
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:66-90-21-03الی07
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Accounting/Finance ,Economic Growth,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه:کارشناس پیگیری یافته های بررسی

بست: 4

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست:کابل (   مرکز     )

بخش مربوطه ریاست تحلیل گزارشات بررسی

تعداد بست:2

گزارشده به:رییس تحلیل گزارشات

گزارش­گیر از: کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست: 66-90-21-03الی07

تاریخ بازنگری: 18/03/1398

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور مسلکی بررسی، ایجاد دیتابیس تفتیش، ارائۀ آمار و ارقام مسلکی به اسرع وقت و تعقیب وپیگیری یافته ها وسفارشات بررسین

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف.

2.      ایجاد دیتابیس بررسی و ثبت یافته های بررسی در دیتابیس جهت آپدیت نگهداشتن اطلاعات مربوط به امور مسلکی.

3.      ثبت یافته ها و سفارش های تطبیق ناشده بررسیدر دیتابیس مربوط، به منظور تعقیب و پیگیری.

4.      تنظیم گزارش های بررسی(IR) و اسناد حمایوی مربوط به یافته های بررسیدر فایل های مربوطه جهت فایلنگ اسناد.

5.      تعقیب و پیگیری یافته ها و سفارش های بررسیدر مطابقت با میکانیزم وطرزالعمل های پیگیری و روش های بین المللی بررسی.

6.      بررسی و جستجوی دلایل عدم تطبیق یافته های بررسی در زمان تعیین شده ، در مراجع مربوطه.

7.      ملاقات و صحبت کاری با مسوولین مراجع بازرسی شده پیرامون یافته ها و سفارش های بررسی جهت تسریع روند تطبیق یافته های بررسی.

8.      ارایه گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده پیرامون تطبیق یافته ها وسفارش های بررسی به آمر تعقیب و پیگیری.

9.      تحریر و ترتیب مکاتیب ، پیشنهادات، استعلامیه ها و پیشبرد وارده و صادره به منظور ثبت و راجستر اسناد.

10.  اطلاع بموقع مواردی که ایجاب اجراآت فوری را نماید ، به آمرتعقیب و پیگیری .

11.  تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛

12.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

اجرای سایر وظایفی که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره عامه، مدیریت عمومی، مالی و اداری وبه دارندگان سند های FIA/ACCA/CGAP ترجیع داده میشود.

2.داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنایی کامل (تحریروتکلم ) به لسان انگلیسی.

4. آشنایی به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

Job Keywords:

کارشناس پیگیری یافته های بررسی
This job is expired