(کارشناس تحقیق و تدوین محتوای امتحانات (شایستگی های مدیریتی

  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 307
Date Posted:Sep 2, 2019
Reference:CSC-008
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:63000 - 89944 AFN monthly
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه سوم ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.کارشناس تحقیق و تدوین محتوای امتحانات (شایستگی های مدیریتی)

CSC-008


اندازه معاش                      : اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 63،000.00 افغانی الی قدم پنجم 89،944 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)


پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافق نامه بن، مادۀ 50 قانون اساسی و به تاسی از فرمان شماره 257 مورخ 23-3-1381 ادارۀ موقت افغانستان، بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است. 


Job Summary:

هدف وظیفه:

ایجاد، تقویت و توسعه محتوای امتحانات بر مبنای چارچوب شایستگی‌های خدمات ملکی به منظور نهادینه‌سازی میکانیزم استخدام شفاف، سریع و با کیفیت در ادارات خدمات ملکی.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی بست:

1.     سهم‌گیری فعال در فرآیند تحقیق بازارِ نیروی کار به منظور شناسایی و بهبود وضعیت موجود

2.     سهم‌گیری فعال در فرآیند بازنگری چارچوب شایستگی‌های خدمات ملکی

3.     مطالعه و ارائه طرح و مشوره پیرامون منابع معلوماتی مرتبط به شایستگی‌های خدمات ملکی

4.     مشوره با اهل خبره و سهم گیری در ارتقای روش های کاری به منظور بهبود کیفیت محتوای امتحانات

5.     ارایه مشوره‌های تخنیکی و مسلکی در رابطه به پروسه استخدام الکترونیکی

6.     دریافت، تجزیه و تحلیل لوایح وظایف بست های خالی خدمات ملکی بمنظور ایجاد محتوای امتحان مرتبط به وظیفه

7.     طرح و تدوین محتوای امتحانات بر مبنای چارچوب شایستگی‌های خدمات ملکی به منظور شناسایی قابلیت‌های داوطلبان کار در ادارات عامه

8.     اشتراک و سهم گیری فعال در فرآیند بازنگری محتوای امتحانات به منظور تصحیح و نهایی‌سازی آن

9.     درج محتوای امتحانات در سیستم امتحان الکترونیکی

10. ایجاد چارچوب شایستگی‌ها برای بست‌های خدمات ملکی مطابق ماهیت وظیفوی

11. تسهیل تخنیکی و محتوایی در جریان امتحان بست‌های خدمات ملکی

12. نظارت از محرمیت محتوای امتحان بست‌های خدمات ملکی


وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:


13. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره

14. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، پالیسی‌ عامه، اداره عامه/مدیریت دولتی، اداره تجارت، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، حکومتداری خوب، روابط بین الملل، مدیریت عمومی، مدیریت منابع بشری، روانشناسی و پیداگوژی، جامعه‌شناسی، ادبیات و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired