کارشناس تجاری ، عضو هیئت مدیرۀ شرکت دولتی

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 7960
Date Posted:May 17, 2020
Reference:106-1-99/DGSOE/MOF
Closing Date:May 31, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:106
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

Founded:

قانون شرکتهای دولتی که اخیرا توشیح شده و در جریده رسمی چاپ شده است ، برای بهتر شدن امورات تصدی ها و شرکت های دولتی ماهیت همه تصدی ها را به شرکت تغییر داده و همچنین برای هر شرکت دولتی نظر به حسب ضرورت و فعالیت شرکت، هیئت مدیره پیش بینی شده است. رهبری شرکتها را قرار قانون مجموع سهم داران، هیئت نظارت، هیئت مدیره و هیئت اجراییه تشکیل میدهد. .از آن جای که شرکت های دولتی نقش بسیار مهم در جهت رشد اقتصادی و منابع عایداتی برای دولت دارد و همچنین جهت تنظیم بهتر امور شرکت ها هیات مدیره هر شرکت نقش مهم در تنظیم امور شرکت ها جهت رشد سریع و رقابت با سکتور خصوصی برای عرضه بهتر خدمات و تولیدات دارد هیات نظارت شرکت های دولتی د پرتو قانون اقدام به انتخاب هیات مدیره شرکت های دولتی از طریق رقابت با در نظر داشت تخصص و تعهد نموده است. 

Job Summary:

تحلیل جامع امورات تجارتی ، رهبری و مدیریت امورات شرکت دولتی، تحلیل و تجزیۀ استراتیژی‌، پالیسی‌ها و پلان‌های اجرایی مهم، تنظیم فعالیت و امور اجرایی شرکت از طریق وضع طرزالعمل‌ها، رهنمودها و نظارت از تطبیق آن‌ها. سنجش نیازمندی‌ها و یافتن راه های مناسب برای بالا بردن توانایی و ظرفیت شرکت و جستجوی فرصت‌های جدید سرمایه گزاری به منظور رشد و توسعۀ فعالیت‌های شرکت و افزایش درامدزایی.

Duties & Responsibilities:

1.  برسی وضیعت تجارتی شرکت دولتی و ارائه راهکار های فنی جهت بهبود وضعیت تجاری و مالی شرکت

2.  کمک و مشوره دهی در امر تدوین پلان تجارتی در از مدت شرکت با توجه به ظرفیت و توانایی شرکت

1.  مشوره دهی و کمک جهت ورود شرکت های دولتی به بازار خصوصی و همچنین افزایش توان رقابت با سکتور خصوصی

2.  ارزیابی پلان‌های اجرائی مهم، پالیسی‌های مدیریت خطرات و طرزالعمل‌ها؛

3.                 تأیید بودجۀ سالانه و پلان تجارتی و تعیین اهداف عملکردی مطابق چهارچوب نظارت بر عملکرد که توسط هیئت نظارت    شرکت‌های دولتی وضع شده است؛

4.  وضع لوایح، پالیسی‌ها طرزالعمل‌ها و رهنمودها جهت تنظیم فعالیت و امور اجرایی شرکت مربوطه و نظارت از تطبیق آنها؛

5.  ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد تعلیق کلی یا قسمی فعالیت شرکت دولتی بر اساس وضعیت مالی و دورنمای شرکت؛

6.   همکاری با هیئت نظارت شرکت‌های دولتی و وزارت مالیه در اجرای وظایف آنها مطابق احکام قانون؛

7. تأیید صورت حسابات مالی ربعوار و سالانه به شمول بیلانس، حساب نفع و ضرر، گزارش جریان پول و سایر گزارش‌های      مالی که از جانب هیئت نظارت شرکت‌های دولتی مطالبه می‌گردد؛

8. حصول اطمینان از شفافیت سیستم گزارش‌دهی مالی و حسابی شرکت دولتی به شمول بررسی (تفتیش) مستقل و موجودیت سیستم درست نظارتی به خصوص سیستم مدیریت خطر، نظارت مالی و عملیاتی و رعایت احکام این قانون و معیارهای مرتبط؛

9.  حصول اطمینان از بررسی (تفتیش) سالانه گزارش مالی شرکت دولتی، طبق حکم مادۀ سی و ششم این قانون؛

10. حصول اطمینان از این‌که مسؤولین شرکت دولتی از لحاظ سطح تحصیل، تجربه، اهلیت و امانت‌داری برای پیشبرد وظیفه مناسب اند؛

11.             رهبری فعالیت‌ها و وضع پالیسی برای شرکت دولتی؛

12.             داشتن مسؤولیت در برابر سهامداران؛

13.             توظیف کمیتۀ اجرایی به منظور انجام امور اجرایی و تطبیق پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح شرکت دولتی؛

14.تحلیل و منظوری گزارش حسابات و فعالیت‌های سالانه شرکت به شمول بیلانس، صورت حساب سالانه، نفع و ضرر و گزارش نقدینگی (توانایی پرداخت بدهی)؛

15.             منظوری پالیسی‌ها، لوایح، طرزالعمل‌ها، قواعد و رهنمودهای کمیتۀ اجرایی شرکت دولتی؛

16.             کسب مشوره در مورد استخدام متخصصین خارجی از کمیتۀ اجرایی شرکت دولتی؛

17.             همکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تسهیل استخدام کارکنان اداری شرکت دولتی؛

18.             ایجاد کمیته‌های جدید در شرکت دولتی و تعیین مدت کاری آن‌ها؛

19.             تعیین اعضای کمیتۀ بررسی (تفتیش) از میان اعضای هیئت مدیره؛

اعضای هیئت مدیره به عنوان امین، علاوه بر مسؤولیت‌های مندرج اساسنامه، دارای مسؤولیت‌های ذیل نیز می‌باشد

 


·                             اجرای وظایف مطابق اساسنامه شرکت دولتی و اعمال صلاحیت‌ها جهت تحقق اهداف مورد نظر؛

·                             اجرای وظایف با حسن نیت و به صورت احسن به منظور تأمین منافع شرکت دولتی؛

·                             تلاش همه جانبه جهت اشتراک در جلسات هیئت مدیره؛

·                             اجتناب از موجودیت تضاد منافع؛

1.                 رعایت موارد ذیل در اجرای وظایف مربوط:

·                             سنجش تأثیر احتمالی تصامیم اتخاذ شده در درازمدت؛

·                             منافع کارکنان شرکت دولتی؛

·                             تقویت روابط تجاری شرکت دولتی با مشتریان، عرضه کنندگان و اشخاص دیگر؛

·                             تأثیرات فعالیت‌های شرکت دولتی بر جامعه و محیط زیست؛

·                             حفظ اعتبار شرکت دولتی در زمینۀ فعالیت‌های تجارتی با معیار بالا؛

·                             تأمین عدالت میان سهامداران شرکت دولتی؛

·                             اتخاذ تصمیم با قضاوت مستقلانه.

1.                 تهیه و ارسال گزارش سالانه در خلال نود (۹۰) روز بعد از ختم سال مالی به هیئت نظارت شرکت‌های دولتی؛

2.                 ترتیب استراتیژی شرکت دولتی؛

3.                 نشر تصامیم هیئت در خلال (۱۴) روز؛

4.                 تأیید و امضای صورت حسابات مالی بررسی (تفتیش) شدۀ شرکت دولتی؛

5.           اعلان مفاد سهام سرمایه و زمینه سازی تأدیۀ آن از طرف شرکت طبق احکام قانون، اساسنامۀ شرکت و پالیسی اعلام مفاد سهام؛

6.                 درخواست استرداد مفاد سهام توزیع شده در صورتی که خلاف قانون توزیع گردیده باشد؛

7.                 مسؤولیت از توزیع خلاف قانون مفاد سهام شرکت دولتی؛

8.                 پیشنهاد تعدیل اساسنامۀ شرکت دولتی در صورت نیاز؛

9.                 حفظ محرمیت و عدم افشای اسرار شرکت دولتی

10.             سایر وظایف و مسؤولیت‌هایی که طبق احکام قانون به وی تفویض می‌گردد.


Job Requirement:

داشتن سند تحصیلی حد اقل ماستری در رشته های اقتصاد، تجارت ، و سایر رشته‌های مرتبط حتمی بوده و به درجۀ تحصیلی دوکتورا در رشته های متذکره ارجحیت داده می‌شود؛


 حداقل پنج سال تجربه در عرصه‌های انکشافی ، اقتصادی، سکتور خصوصی ، مدیریت دولتی 


                   عدم وجود تضاد منافع با شرکت دولتی که در آن منحیث عضو هیئت مدیره فعالیت می‌نماید؛

               عدم وجود سابقۀ ورشکستگی؛


               تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

بلدیت و تسلط بر برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

تعداد هیات مدیره شرکت های دولتی (2).xlsx