کارشناس توسعه پالیسی ها

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1004
Date Posted:Aug 7, 2019
Reference:010-04-90-66
Closing Date:Aug 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Business Administration ,Accounting/Finance ,Law,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

داره عالی تفتیش، بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور، عمری به درازای حدود یک قرن دارد. در نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان که به تاریخ 01/01 /0010 مرعی االجرا شده است و نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 10 حمل سال 0010 جاری و مرعی االجرا شده به ادارهای تحت عنوان دیوان سنجش )اداره عالی تفتیش فعلی( تصریحشده است. با توجه به ماده )84 )نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه افغانستان مصوب 10 حمل 0010 خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر این یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، میرساند که این دیوان قبل از سال 0010 هجری شمسی یعنی سال 0011 ایجادشده است. در سال 0010 این اداره به ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییر نام داده و زیر اثر صدارت عظمی وقت به فعالیت آغاز نمود که منظور از تأسیس اداره مذکور، تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی وزارتها و ادارات دولتـی بـود و اهــداف آنرا حمایت و حراست دارایـی عامه تشکیل میداد. درسال 0000 هـ ش، به اساس تصویب شورای ملی وقت اداره مذکور بنام دیوان محاسبات مسمی گردید چنانچه در قانون محاسبات عمومیه سال )0000( )03 )ماده در مـورد صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات و مکلفیت های سایر ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. در سال 0080 دیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغییر نام داده و اولین اصولنامـه آن تحت همین نام نافــذ و در سال 0088 تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز به تصویب رسید. در سال )0031 )قانون دیگـری در چهارفصل و 00 ماده تحت عنوان )قانون تفتیش محاسبات( نافذ شد. در این قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام اداره تفتیش محاسبات تذکر رفته است. مطابق به ماده )1 )قانون مذکور اداره تفتیش محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود. در سال 0031 مقرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات INTOSAI و تفتیش اتحاد شـوروی و ممالک سوسیالیستی بود نافذ و اداره تفتیش محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و بعداً در سال 0011 بنام اداره کنترول و تفتیش مسمی گردید

Job Summary:

عنوان وظیفه: کارشناس توسعه پالیسی ها

بست: 4

وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت بست: ولایت (    کابل     )

بخش مربوطه ریاست پالیسی وپلان

تعداد بست:1

گزارشده به:آمر توسعه و پالیسی ها

گزارش­گیر از: کارمندان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست: 010-04-90-66

تاریخ بازنگری: 1398-01-0

هدف وظیفه: سهم گیری در پروسه طرح، توسعه و انکشاف پالیسی های بررسی در سطح کشور در مطابقت با قانون بررسی.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
  2. سهم گیری فعال در طرح پالیسی ها جهت غنامندی پالیسی های اداره عالی بررسی .
  3. اشتراک در طرح و تدوین مسوده های طرزالعمل، مقررات، پالییسی ها، استراتیژی ها، لوایح و رهنمود ها اداره به منظور تنظیم آن.

4.     ارائه نظریات ومعلومات لازم و مؤثر در جهت طرح پالیسی های مؤثر و عملی بر مبنای وضع موجود فعالیت های بررسی در سطح کشور.

  1. ارائه طرح های سازنده در جهت بهبود فعالیت های بررسی در سطح کشور.
  2. همکاری با آمر مربوط در تحلیل پالیسی ها و استراتیژی های داخلی به سطح ریاست به منظور انکشاف و توسعه پالیسی ها.
  3. اتخاذ تصمیم در توسعه پالیسی های بررسی در هماهنگی ریاست های سکتوری جهت غنی شدن پالیسی .
  4.  طرح و تدوین پالیسی های بررسی در هماهنگی با بخش فنی و مسلکی به منظور بهبود امور بازرسی.
  5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حقوق، اداره عامه، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری ) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی.

داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

کارشناس توسعه پالیسی ها
This job is expired