خانه سامان بست ۷

Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 742
Date Posted:Dec 1, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: تامین خدمات جاری به معاونیت تخنیکی  و کسب دانش و مهارت بیشتر در زمینه اجراات وظیفوی.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     عرضه خدمات جاری اعم از صفایی ساحه تفویض شده، چای، آب، انتقال و جابه جایی اثاثیه و انتقال اسناد از معاونیت به کارمند/ دفتر دیگر.

2.     اطلاع دهدی از ضرورت وسایل صفایی.

3.     نگهداری وسایل صفاکاری و تجهیزات دفتری.

4.     اطمینان دهی از عرضه خدمات جاری به مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی .

5.     حضور و سهم فعال در کارهای دیگری که مرتبط به وظیفه اش باشد و از مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی تقاضا گردد و یا خود ضرورت اجرای آن را درک کرده باشد البته با مشوره مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (۷)، (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.     حداقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه.

2.     تسلط حداقل بر یکی از زبان های رسمی کشور.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx