کرینکار

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 458
Date Posted:Dec 25, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0182
Closing Date:Jan 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Transportation
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS:

Founded:  


د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

شخص موظف این پست نظربه ضرورت سفر به ولایات نیز خواهند داشت و راپور ده به مدیر ترانسپورت میباشد . 

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:


·        استفاده از وسایط محوله بشکل درست .

·        رانندگی حفاظتی.

·        ثبت و نگهداری دقیق و جدید در اسناد سفر.

·        توانائی رانندگی بطور مناسب و مطمئمن وسایط مربوطه خویش بشمول توانائی خواندن و تفسیر علامات ترافیکی جاده ها.

·        توانائی خواندن ، دانستن و پیروی کردن از قوانین و مقررات ریاست ترافیک وزارت امور داخله .

·        توانائی برقراری ارتباطات موثر کتبی و شفاهی توانائی ترتیب اسناد و گزار شات درست و دقیق. داشتن صحت کامل، شکیبائی، طاقت و توانائی های فزیکی .

Duties & Responsibilities:

·        استفاده و حفاظت از وسایط مربوطه خویش .

·        حفظ اسناد و سایط مربوطه خویش.

·        استفاده و حفاظت از وسایل ترانسپورتی با در نظر داشت مسایل ایمنی.

·        اجرای بازرسی های روزمره قبل از سفر و بعد از سفر وسایط مربوطه خویش.

·        انجام وظایف جزئی مراقبتی و سایط مربوطه خویش بر حسب ضرورت.

·        پاک نگهداشتن داخل و بیرون وسایط محول شده .

·        اطمینان از تکمیل و گزاری دهی از حفظ و مراقبت وسایط مربوطه خویش طبق زمان تعین شده .

·        استفاده از اسنادو تهیه گزارش سفر ها.

·        ترتیب گزارش واقعات و حادثات ترافیکی بر حسب ضرورت .

·        اجرای سایر وظایف از طرف آمر مستقیم .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل با سواد با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه باید با پروسیجرهای حفاظتی رانندگی آشنا باشد .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired