کورس رایگان مدیریت مسلکی برای زنان و دختران

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Part Time 2393
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:005
Closing Date:Apr 10, 2020
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:100
Gender:Female
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Trainee
Probation Period:1 month
Required Languages:Dari,Pashto,English

About FG Consulting:

Founded:

Fast Growth Consulting (FGC) is registered with Afghanistan Ministry of Commerce and Industries as consulting firm. FG Consultant’s vision is to develop solutions and contribute to the economic development of Afghanistan by providing effective and efficient technical, management and education services. Our services are including Training & Development, financial management and tax advisory services, Project/Program evaluation, Development Programs, Scholarship Management, school management and business development.


Job Summary:

آیا می خواهید مدیر مسلکی شوید؟

حالا موسسه مشورتی فاست گروت برای زنان و دختران زمینه کورس 1 ماهه مدیریت مسلکی مکاتب خصوصی را به طور رایگان آماده ساخته است 

.علاقه مندان میتواند هر چه زود تر همراه با اسناد ذیل خود را ثبت و راجستر نماید


استاد مورد ضرورت 

 حداقل لیسانس

داشتن تذکره

خلص سوانح CV

برای فارغین کورس مذکور سند رسمی مدیریت مسلکی نیز داده میشود

 

Duties & Responsibilities:

آیا می خواهید مدیر مسلکی شوید؟

حالا موسسه مشورتی فاست گروت برای زنان و دختران زمینه کورس 1 ماهه مدیریت مسلکی مکاتب خصوصی را به طور رایگان آماده ساخته است 

.علاقه مندان میتواند هر چه زود تر همراه با اسناد ذیل خود را ثبت و راجستر نماید


استاد مورد ضرورت 

 حداقل لیسانس

داشتن تذکره

خلص سوانح CV

برای فارغین کورس مذکور سند رسمی مدیریت مسلکی نیز داده میشود

 

Job Requirement:

اسناد مورد ضرورت 

 حداقل لیسانس

داشتن تذکره

خلص سوانح CV

 برای فارغین کورس مذکور سند رسمی مدیریت مسلکی نیز داده میشود


 حداقل لیسانس و یا 14 پاس

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired