مــامـــــــــــور بــــــــــــــــــرج

Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 1248
Date Posted:Aug 1, 2021
Reference:VA-1400-KBD-02-03
Closing Date:Aug 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

:د دغه پسټ لنډیز

د دغه پسټ لپاره د مؤظف شوي شخص دنده دا ده چې د برج د برښنائې تجهیزاتو څخه ساتنه، دخلکو کورونو ته د تخنیکې ستونزو د حل لپاره رسیدنه، د میټر لوستونکې په همکارۍ پیریدونکو ته د برښنا د بل ویشل او یا په ساحه کې هغه دندي چې د مسؤلینو لخوا ورته ور سپارل کیږي سر ته رسول دي.

 

:توضیحات مختصر این پست

شخص موظف این پست مسئولیت کنترول و بررسی از تجهیزات برج برق ، رسیده گی به مشکلات فنی اهالی ، توزیع بل برق برای مشترکین با همکاری میتر خوان و دیگر وظایف مرتبط با وظیفه را به عهده دارد

Duties & Responsibilities:

 دندي او مسؤلیتونه:

 

1)     د اړوند برج د برښنائي تجهیزاتو او همدارنګه د شبکې د لینونو څخه څارنه کول.

2)     د تخنیکي ستونزو د حل لپاره د خلکو کورونه ته ځان رسول اوخپله دنده ترسره کول.

3)      په برج کې د تخنیکې ستونزو په هکله د ساحې سرګروپ ته راپور ورکول.

4)     د برښنا د بل په ویشلو کې د میټر لوستونکې سره پوره همکاري کول.

5)     د اړتیا په صورت کې د لوړو مقاماتو په لارښوونه په ساحه کې د لینونو پریکوونه.

6)     د ساحي سرګروپ او یا د اړتیا په صورت کې د اړوند جنکشن مدیر ته د پري شوو لینونو، دغلا شوو لینونو، او یا هم هغه پیریدونکي چې له برښنا څخه په ناوړه توګه ګټه پورته کوي راپور ورکول.

7)     د تخنیکي عوارضو په پیداکیدنه کې د هوائی لین د مدیریت له کارکوونکو سره پوره همکاری کول.

8)     د جوړ شوي پلان پربسنټ د پرچوی تطبیق او د برښنا د تجهیزاتو څخه په سمه توګه ګټه اخیستنه.

9)     د کار په ساحه د اړوند مدیریتونوله کارکوونکو سره پوره همکاری کول.

10)  د جوړ شوي پلان پر بنسټ په ساحه کې ۲۴ ساعته نوکری کول.

11)  په ساحه کې د غیرمسؤلینو اشخاصو څخه د برښنائی تجهیزاتو ساتنه کول.

12)  د نورو هغو قانونی دندو اجرا کول چې د اوړند آمر لخوا ور سپارل کیږي.

 

 وظایف و مسؤلیت ها:

1.     کنترول و حفظ و مراقبت تجهیزات برج مربوط و لین های شبکه برق رسانی

2.     رسیده گی و حل مشکلات تخنیکی اهالی و اجراات به موقع

3.     ترتیب گزارشات تخنیکی و راپور های روزمره کاری به سرگروپ و در صورت ضرورت به آمر جنگشن .

4.     توزیع بل های برق در همکاری با میتر خوان

5.     تطبیق قطع لین طبق هدایت مقامات مافوق

6.     قطع لین ، لین های سرقتی و گزارش دهی آن به سرگروپ و آمر جنگشن ، جلوگیری از تخلفات مشترکین و استفاده برق بدون قید میتر

7.     همکاری با مدیریت لین هوایی در حصه تشخیص عوارض تخنیکی برج و لین های مربوطه

8.     بهره برداری و استفاده درست از تجهیزات برقی و تطبیق پرچوی ها نوبتی به اساس پلان ترتیب شده .

9.     همکاری با کارکنان ، حفظ عواید، خدمات میتر، پلان و انجنیری در رابطه به امور کاری شان در ساحه.

10. مراقبت و قفل اندازی صنادیق میتر ها و جلوگیری از دست زدن اشخاص غیر مسئول در داخل صنادیق میتر

11. مامور برج تعهد مینماید که ازکار در شفت ها ابا نورزد.

12. دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

 

 

Job Requirement:

  لازمي زده کړي:

·  د څوارلسم ټولګې د برښنا له څانګې څخه فارغ وي.

 

تحصیلات لازم:

 ·  فارغ صنف 14 رشته برق.


تجارب لازم:

حد اقل یک سال تجربه کاری در رشته برق


 سایر مهارتها:

1.     داشتن توانایی فزیکی.

2.     داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

3.     داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق.

4.     توانایی نوشتن راپور های کاری.

5.     پابندی به وظیفه.

6.     اطاعت از قوانین و مقررات

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired