مامور اداری

Diploma   Ghor, Afghanistan Full Time 1024
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:030
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

بهبودی خدمات امور مراسلات و سیستم فایلنگ شفاخانه مطابق پالیسی EPHS

Duties & Responsibilities:

1.       پیشبرد تمام مراسلات رسمی شفاخانه وثبت آن در دفاتر وارده ، صادره و رسیدات

2.      دریافت ، مطالعه، تحلیل مکاتیب ، پیشنهادات ، اسناد وارده ، درجه بندی آنها و ارایه آن به آمرشفاخانه

3.      مسول ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ بخش اداری شفاخانه و حفظ و نگهداری آن

4.      مسؤل ترتیب حواله های مواد غذایی یومیه مریضان و نوکریوالان شفاخانه به اساس راپورمدیریت نرسنگ به مدیریت محاسبه جنسی

5.      رعایت نظم و دسپلین شفاخانه مطابق قانون 

6.      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

7.      ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

8.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

1.       داشتن سندفراغت بکلوريا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحت داده میشود

2.      تجربه کاری مرتبط: ضرورت نیست

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

Job Location:

Afghanistan, Ghor
This job is expired

Attachments:

ریفرنس برای امتحان.xlsx