مامور اداری مقیم پشاور پاکستان و دوشنبه تاجکستان

  وزارت ترانسپورت
Bachelor's Degree   Tajikistan, Pakistan Full Time 1368
Date Posted:Aug 3, 2019
Reference:0782
Closing Date:Aug 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه  ششم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مامور اداری مقیم پشاور پاکستان 0782


مامور اداری مقیم دوشنبه تاجکستان 0783


Job Summary:

هدف وظیفه:

اجرای امور اداری شامل وارده و صادره، ترتیب راپور کاری، حاضری کارکنان و سیستم دوسیه بندی دفاتر مدیریت مربوطه.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.        طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.

2.                  ترتیب و تنظیم دفاتر حاضری و ارائه راپور حاضری جهت اجرای معاشات کارکنان مدیریت مربوطه.

3.                  دریافت عرایض مراجعین و همکاری در طی مراحل آن با مسئولین مربوطه.

4.                  ترتیب و تنظیم دوسیه ها و اثاثیه شعبه مربوطه.

5.                  تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و طی مراحل آن به مراجع مربوطه.

6.                  ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.

7.                  اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Job Location:

Pakistan, Tajikistan

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط بین الملل، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره تجارت، انجنیری ترانسپورت، مدیریت ترانسپورت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و حسابی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری)، زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبان.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired