مامور اداری ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری - بست ششم

High School   Afghanistan, Kabul Full Time 1578
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:KM-HR-357
Closing Date:Apr 17, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

پیشبرد امور و فراهم آوري تسهيلات امور اداری آمریت مربوطه.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤولیت ها:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف و استراتیژی اداره مربوطه؛

2.     ایجاد سیستم فایلنگ بصورت هارد کاپی وسافت کاپی غرض بوجود آوردن سهولت های کاری در اداره مربوطه؛

3.     ترتيب و تنظيم فارمت هاي مورد ضرورت آمریت مربوطه؛

4.     تحرير، وارده گرفتن تمام مکاتیب و اخذ هدایت مقام مربوطه پیرامون موضوع؛

5.     ارسال مکاتیب، احکام و اوامر مقامات ذیصلاح به شعبات مربوطه جهت اجراآت بعدی؛

6.     تطبیق وعملی نمودن فیصله ها و سایر فرامين واصله مقامات ذیربط.

7.     ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین ذیصلاح اداره بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه؛

8.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o          به کسانی که دارای تجربه کاری بلند باشند ارجحیت داده می شود.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

o        آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)

o        توانائی مدیریتی، دفترداری، کنترول و ارتباطات

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 5.docx