مامور اداری

High School   Jawzjan, Afghanistan Full Time 255
Date Posted:May 16, 2019
Reference:0000
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 1  تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه: مامور اداری

وزارت /اداره: وزارت صحت عامه

موقعیت     : مرکز ولایت جوزجان

بست         :    6

گزارش به   : مدیر اداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه :پیشبرد امور مربوط به مکاتیب وارده وصادره


Skills Required:

Business Management Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مکلفیت و مسولیت های وظیفوی :

1.     تسلیمی مراسلات رسمی وارسال ان به مراجع مربوطه

2.     پیشبرد مکاتیب صادره ومکاتیب واصله

3.     ایجاد فهرست مکاتیب صادره

4.     ایجاد فایلنگ سیستم ومراقبت آن

5.     ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه به مدیر اداری شفاخانه

6.     اجرای وظیفه مطابق قانون کار

7.     انجام سایر وظایف که از طرف اداره سپرده میشود


Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

مواصفات:

·        درجه تحصیل : حد اقل فارغ صنف دوازده و به فوق بکلوریا ارجحت داده میشود

·        مهارت های دیگر : مهارت قوی د رافهام وتفهیم

·        آشنائی با کمپیوتر

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Job Keywords:

مامور اداری

Submission Guideline:


رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها در منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست شفاخانه جوزجان  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون( 0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید،

بااحترام

 دوکتور محمد داؤد عظیمی

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری