مامور اصناف ریاست نتظیم مارکیت ها - بست ششم

High School   Afghanistan, Kabul Full Time 2828
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:KM-HR-358
Closing Date:Apr 24, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

ثبت اصناف ، توزیع جواز فعالیت وطی مراحل اسناد وتعهدنامه های اصناف طبق قانون ومقررات.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان عمومی به منظور انسجام بهتر و مؤثر اجراات درامورثبت وتنظیم فعالیت های اصناف.

2.     جمع آوری وطی مراحل عرایض مراجعین غرض حصول جواز فعالیت .

3.     توزیع تعهد نامه برای مراجعین جهت تکمیل و اخذ جوازفعالیت .

4.     معرفی اصناف به بانک غرض تحویل پول تکس حق الامتیازفعالیت .

5.     ترتیب وتنظیم دفاتر، فهرسست دوسیه های مکاتیب واسناد اصناف که اجازه فعالیت اخذ میکنند به منظور انتظام اموردفتری وکاری.

6.     ثبت جواز فعالیت اصناف درکتاب وپیشبرد اموراداری و اجرائیوی مدیریت ثبت اصناف .

7.     رهنمائی مراجعین که خواهش اخذ جوازفعالیت اند به مقررات و لوایح مربوط به اخذ جواز وفعالیت تجارتی.

8.     ارائه مشوره های مؤثر ومفید به اداره مربوط پیرامون انسجام و انتظام بهتر کار و فعالیت های اصناف .

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

  • داشتن سند تحصیلی حداقل بکلوریا و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        به دارنده گان تجربه کاری ترجیح داده می شود.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o        توانائی مدیریتی، دفترداری و گزارش نویسی.

o        بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

o        مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 5.docx