Market Risk Officer (مسؤل ریسک بازار. مارکیت )

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 356
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:PB 57/2019
Closing Date:Jul 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Banking
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Pashtany Bank:

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.

Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.

In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance of Mr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank. 

The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Summary:

هدف وظیفه : مسوول ریسک مارکیت

مسوول بخش ریسک مارکیت به عنوان یک واحد یا بخش، مسوولیت تطبیق قوانین،مقررات و پالیسی های مرتبط به ریسک مارکیت را به عهده داشته و همچنان چگونگی تطبیق مصوبات و هدایت هیئت نظار و کمیته ریسک راجع به ریسک بازار را نیز پیگیری نموده و ریسک های بالقوه را شناسایی, اندازه گیری , نظارت و کنترول مینماید. مسوول ریسک مارکیت گزارش ده به آمر و معاون آمریت ریسک بوده و از اعضأ بخش گزارش های مربوطه را اخذ مینماید. 

Skills Required:

Risk Management

Provinces to travel:

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.مسوول ریسک مارکیت مسئولیت دارد تا تمام خطرات مربوط به بازار منجمله ریسک سرمایه گذاری، سیالیت، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ اسعار خارجی  را شناسایی کنترل و نظارت نماید.

2.مسئول ریسک بازار مسئولیت تحلیل سرمایه گذاری های بانک را به عهده داشته و تمام جوانب سرمایه گزاری را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خویش را با کمیته الکو و در صورت نیاز به هییت نظار بانک شریک میسازد.

3.مسوول ریسک مارکیت مسئولیت اجرای چارچوب ریسک بازار(Market Risk framework) را به عهده داشته و ریسک های مارکیت را شناسایی، ارزیابی، کنترل نموده و گزارش آنرا تهیه و ترتیب نموده به آمریت و کمیته ریسک ارسال میدارد.

4.ارزیابی، تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی و سیالیت بانک بصورت هفته وار و ماهوار.

5. بررسی و ارزیابی موثریت و مثمریت تدابیر احتیاطی اتخاذ شده بانک برای مدیریت نقدینگی و سیالیت بصورت ماهوار.

6.مسوولیت اجراا Stress testing و تحلیل سناریو ها را به عهده داشته و با استفاده از این ابزار وضعیت نقدینگی و سیالیت را تعیین و تخمین مینماید.

7. مسوول ریسک مسوولیت ارتقأ سطح اگاهی در رابطه به ریسک های بازار و مارکیت را به عهده دارد. 

8. مسوول ریسک مارکیت با استفاده از مودل های ریسک، ریسک های مارکیت را شناسایی، ارزیابی و کنترول نموده و گزارش آنرا به وقت و زمان آن تهیه و ترتیب نموده با آمریت و کمیته ریسک شریک میسازد.

9.مسوول ریسک مارکیت نتایج تحلیل ها مودل های تطبیق شده ریسک بازار را همراه با نسبت های مالی تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خویش را مرتب نموده و به وقت و زمان به آمریت و کمیته شریک میسازد.

10.مسوول ریسک مارکیت مسوولیت تحقیق و پژوهش روی موضوع مدیریت ریسک و استانداردهای بین المللی در زمینه سیستم‌ها و مدل‌های ارزیابی و سنجش ریسک‌های مرتبط بر فعالیت‌های بانکی اعم از شناسایی، مدل‌سازی‌، اندازه‌گیری و ارزیابی را به عهده داشته و گزارش خویش را عنداللزوم مبتنی بر استاندارهای بین المللی به مقامات ذیصلاح‌ و همچنین کمیته ریسک و الکو ارایه مینماید.

11. مسوول ریسک بازار مسوولیت دارد که با مشوره و همکاری صاحبان ریسک (Risk-Owner) ریسک های های باالقوه را شناسایی، ارزیابی، نظارت و کنترول نموده و در قسمت تخصیص سرمایه برای ریسک بازار نظر خویش را به آمریت و کمیته ریسک شریک سازد.

12. انجام مطالعات و تحقیق عملی و کاربردی در خصوص پوشش، انتقال و عنداللزوم کنترل ریسک‌های مرتبط و ارایه گزارش‌های مربوطه به مقامات مافوق و بخش های مرتبط بانک

13.توزیع پرسشنامه (مدل های ریسک مارکیت) به بخش های مالی و شناسایی خطرات، کنترل آنها، تعیین شدت و احتمال وقوع حوادث یا خطر .

14.مرور پالیسی ریسک مارکیت و حصول اطمینان از تطبیق و عملی آن در بانک .

15. تطبیق مدل های محاسباتی و احصائیوی به منظور شناسایی بهتر ریسک های بانکی و همچنان تخصیص سرمایه برای ریسک های بالقوه

16. استفاده از مدل های محاسباتی به منظور ایجاد مدل های ریسک بازار.

17. حصول اطمینان از شناسایی ریسک بازار ناشی از محصولات جدید، خدمات، مکان و غیره توسط واحد تیم کاری آمریت خطرات و واحد مسوولیت ریسک مارکیت .

18.کمک با تیم کاری و هماهنگی با ایشان به منظور شناسایی خطر اصلی،کنترل ،کاهش در واحدهای کسب و کار خود.

19.همکاری با سایر دیپارتمنت ها به منظور پیشنهاد روشهای مناسب در جهت شناسایی، اندازه گیری و محدود نمودن ریسکهای بانک جهت تصویب در کمیته ریسک.

20. انجام مطالعه و تحقیق داخل سازمانی و برون‌سازمانی بر اساس نیازهای بانک و طبق تصمیمات متخذه توسط هییت عامل  هیئت نظار بانک و همچنین کمیته ریسک و الکو .

21.انجام کلیه امور مربوط به ریسک مارکیت و پیگیری مصوبات هییت نظار، هئیت عامل و کمیته ها بانک مربوط به ریسک بازار، همکاری با سایر کمیته‌های بانک.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:


درجه تحصیل: لیسانس در بخش اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت وسایر فاکولته های مرتبط

تجربه کاری: ۳ سال تجربه کاری در بخش بانکداری و فهم و دانش مسوولیت ریسک الزامی میباشد.


1.هماهنگی با سایر بخش های بانک( مالی، تکنالوژی، عملیاتی، کردیت و کمپلاینس.....) به منظور ایجاد روابط موثر و مثمر

2.حفظ روابط حسنه با تمامی جوانب ذیل دخل

3.  توانایی رهبری و مسوولیتی موثر و همچنان آشنایی به تحلیل صورت حسابات مالی و روش تحقیق و پژوهش

4. قابلیت و توانایی برنامه ریزی و پالیسی سازی

5. قابلیت مسوولیت زمان و تعهد به سازمان

6. قابلیت افهام و تفهیم بالا


Job Keywords:

to be competent
This job is expired