ماستر ترینر لابراتوار

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 233
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:ماستر ترینر لابراتوار
Closing Date:Apr 25, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

تدویر تریننگ های لازم جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا در سراسر کشور به منظور کنترول وکاهش مصابیت ها ومرگ ومیر ناشی ازملاریا ولشمانیا!


Duties & Responsibilities:

·       ترتیب ، تنظیم وفراهم اوری تسهیل کورس های آموزشی در مرکز و ولایات درتفاهم با مدیر دیپارتمنت تریننگ پروگرام

·       انکشاف کریکولم های آموزشی، تهیه مواد درسی جدید مورد نیاز به اشتراک کننده گان کورس های آموزشی

·       سهم گیری درتهیه نصاب اموزشی ، تعقیب کیفیت کورس تدویر شده وارایه فید بک

·       نیاز سنجی مواد درسی وتجهیزات آموزشی برای تریننگ های پلان شده و تهیه پیشنهاد برای تدارک آن.

·       تطبیق تقسیم اوقات تریننگ ها به اساس پلان مطروحه اداره مربوطه .

·       داخل نمودن ارقام تریننگ ها در دیتابیس مربوطه جهت موثریت سیستم آموزشی ملاریا ولشمانیا

·       جمع آوری وارایه راپور در مورد تریننگ های تدویر شده در مرکز و ولایات به مدیریت تریننگ و پروگرام

·       سهیم گیری در انکشاف و تهیه رهنمود های ستندرد لابراتوار و طرزالعمل ها جهت بهبود در خدمات

·       تهیه وارایه راپور های ماهوار، ربع وار و سالانه.

·       انجام سایر امورات سپرده شده مرتبط به وظیفه توسط مدیر تریننگ پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا 


Job Requirement:

1- Lab Technology وفراغت به درجه لیسانس از انستیتوت های راجستر شده طبی وزارت صحت عامه

2- داشتن تجربه کاری 3-5 ساله در بخش تریننگ بخصوص تکنالوژی طبی (لابراتوار)

3- اشنایی کامل با لسان های ملی کشور و رسمی و لسان انگلیسی

4- مهارت لازم به پروگرام های کمپیوتر بخصوص مایکروسافت آفس (Microsoft office)

5- داشتن مهارت کافی در قسمت تهیه کریکولم های تریننگ راپور نوشتن و تهیه رهنمود و طرزالعمل ها


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired