مسئول وقایه انتان و ستندردها

Master's Degree   Ghazni, Afghanistan Full Time 48
Date Posted:May 8, 2019
Reference:005
Closing Date:May 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:


عنوان وظيفه :     مسئول وقایه انتان و ستندردها

وزارت/اداره :        وزارت صحت عامه     

موقيعت:     : مرکز      ولایت غزنی

بست         :       4

گزارش به   :     سرطبيب شفاخانه


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     انکشاف پلان کاری برای بخش بهبود کیفیت وسایر پروگرام های بهبود کیفیت درسطح شفاخانه

2.     تطبیق ، نظارت وارزیابی ستندرد های شفاخانه یی بشمول ستندرد ها وپروتوکول هایکه جدیداً انکشاف ومعرفی میشوند.

3.      نظارت بر اجراء وتطبیق ، پروسه های تعقیم ، تبدیل درست البسه ورویکشهای پاک وملوث، پروسه تفکیک ، انتقال ودفع نهایی زباله ها، پروسه غیرملوث سازی وضد عفونی سازی وهمچنان

4.     مطمین شدن از انجام درست پروسیجرهای بخش نرسنگ مانند تطبیق کتیترها، زرقیات، غیرملوث سازی وضد عفونی سازی وسایل طبی (انجام مینتورینگ).

5.     اطمینان از محاسبه درست شاخص های شفاخانه یی، حمایت وراهنمای درمورد آنها وهمچنان بررسی درست بودن ارقام (accuracy check data)، ثبت وراجستریشن، خانه پری دوسیه مریضان درسرویس ها.

6.     انکشاف پلان کاری عملکرد بادر نظر داشت یافته های  نظارت وارزیابی ها باذکر اسامی اشخاص مسول, زمان کاری و راه  حل آن.

7.     تدویر کورس اموزشی وقایه انتان برای تمام پرسونل شفاخانه مطابق پلان

8.     مطمین شدن از انجام نمونه برداری از افراد و مکانها وساحات مشکوک به انتان ، تحلیل وتجزیه نتایج آن وشریک ساختن با بخش معالجوی وسایر پرسونل.

9.     آشناسازی پرسونل معالجوی درمورد انتان شفاخانه یی مطابق نتایج نمونه های ارزیابی شده از طریق سمینار و تهیه پیشکش

10. اداره ورهبری کمیته وقایه انتان وویزیت نوبتی ان، سکرتریت کمیته بهبود کیفیت، همکاری باسایر کمیته ها دربخش انکشاف پلان کاری وتدویر مجالس،تعقیب وهمکاری بخشها جهت رفع خلاء ها،

11. بررسی تمام واقعات فوتی ایکه درشفاخانه فوت میشوند مطابق فورم مشخص وارسال کاپی به کمیته مرور واقعات فوتی و بخشهای ذیربط درسطح شفاخانه.

12. جمع آوری معلومات ( انتقاد ، پیشنهاد ونظریات) از پروسه تطبیق معیارات جهت به روز سازی ستندرد ها

13. انجام سایروظایف مرتبط به اموربهبود کیفیت درشفاخانه 


Job Location:

Afghanistan, Ghazni

Qualifications:

-         فراغت از فاکولته هاي طبي رسمي کشور و داشتن سند تخصصی مسلکی

-         مهارت خوب در مذاکره و تفاهم

-         ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي

-         آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر

تجربه کاري: یک  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Keywords:

مسئول وقایه انتان و ستندردها
This job is expired