مدیر اداری

  Ministry of Public Health
Diploma   Zabul, Afghanistan Full Time 794
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:000
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل   تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه   :  مدیر اداری

وزارت/اداره   :        وزارت صحت عامه   

هدف وظيفه: تنظيم وپيشبرد امور اداري ،مالي و تدارکات  مربوط شفاخانه

Skills Required:

Communication Ms.Office Programs

Skills Description:

داشتن قوه افهام و تفهيم

3.     آشنايي با قوانين مالي ، اداري و تدارکاتي کشور

4.     تسلط به زبانهای ملی

5.     آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد

6.     مهارت کاري با کمپيوتر در پروگرام هاي Word ، Excel و Power point لازمی میباشد ( سند از کورسهای معتبر)Duties & Responsibilities:

×     رهبري، نظارت وکنترول ازفعاليت هاي يوميه شعبات تحت اثر

×     کنترول ونظارت از پروسه هاي خريداري وتدارکاتي مربوط به شفاخانه

×     بررسي يوميه از حاضري پرسونل اداري، فني و خدماتي به همکاري مامور قواي بشري

×     انجام اکمالات تمام نيازمندي شفاخانه از قبيل درخواست درتهيه خوراکه باب، ادويه جات ،ملبوسات ومفروشات، تجهيزات، قرطاسيه باب وساير ضروريات شفاخانه با تشريک مساعي مديريت هاي تهيه و تدارکات ومحاسبه

×     رهنمائی ومراقبت در زمینه اجرات یومیه بخش های اداری

×     مراقبت متداوم از تطبیق قوانین ومقرات در قسمت اجرات اداری

×     طرح واستفاده از میکانیزم موثر در جهت اکمال ورفع نیازمندی ها ی بخش اداری

×     تهیه پلان کاری بخش مربوطه در مطابفت با پلان ریاست

×     رهنمايي درترتيب پروسيجرهاي اداری دفتري ، طی مراحل مکاتیب و ایجاد سیستم مناسب نگهداري دوسيه ها ( فایلنگ ).

×     حمايت اموراداري شعبات مربوطه ومسؤلین صحي ولایتی .

×     مراقبت ازتهیه ، ترتيب و نگهداشت لست موجودي اجناس مصرفی ( ادویه ) وغير مصرفي شفاخانه.

×     اداره پرسونل خدماتی ( محافظين , صفا كاران, دريوران, تحويلدار و میخانیکی)غرض انجام بهتر وبه موقع امور مربوطه و نظارت مستقيم ازامورامنيتي ریاست و امورترانسپورت درریاست شفاخانه.

×     نظارت ازپروسه ترتیب جداول معاشات ماهوار واضافه كاري پرسونل ، تهيه پيش پرداخت هاي نقدي ، مرور وتصفیه مصارفات ماهوار آمریت شفاخانه .

×     سهم فعال دراشتراک جلسات اداری و تهیه مینوت جلسات.

×     ترتيب راپور هاي ماهوار ، ربعوار و سالانه ، مالي و اداری به آمریت شفاخانه .

×     انجام سایروظایف مرتبط وظیفه که ازطرف آمر شفاخانه سپرده شود.


Job Location:

Afghanistan, Zabul

Qualifications:

1.     سویه تحصیل: مافوق بکلوريا مرتبط بخش اداری  و مالی /   به  لسانس در بخش های مربوط اداری ارجحت داده میشود

2.     

تجربه کاري: حداقل 1 سال تجربه کاري مدیریتی در بخش مالی- اداری و تدارکات


This job is expired