مدیر بخش سازمان قراردادی OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1066
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:null
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English,Russian

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه  : مدیریت و هماهنگی بخش بهره برداری و انتقالات با سازمان OSJD. و اتحایده UIC در مورد خط آهن 

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان ربع وار، ماهوار و سالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف اداره خط آهن.

2.     دریافت اسناد سازمان واصله از سازمان OSJD و اتحادیه UIC و تحلیل و بررسی آن .

3.     ارتباط مستقیم و تامین روابط حسنه و فعال با سازمان همکاریهای خطوط آهن OSJD جهت هماهنگی.

4 . ارتباط مستقیم و تامین روابط حسنه و فعال با اتحادیه UIC جهت هماهنگی.

5 . دریافت مکاتب، پروتوکل ها و طرزالعمل ها در رابطه به خطوط آهن و اجراآت در زمینه.

6 . ترجمه اسناد و مدارک اداری و تخنیکی از زبان روسی به دری و بر عکس آن.

7 . ترتیب و تنظیم اسناد مربوطه و ارسال آن به سازمان OSJD و اتحادیه UIC جهت نشر در ویب سایت آنها .

8 . طی مراحل و اجراآت تمام مکاتب و اسناد که مرتبط به سازمان OSJD و اتحادیه UIC باشد.

9 . همکاری و سهم گیری در برنامه های معلوماتی که تقویت کننده اهداف و دست آوردهای اداره خط آهن باشد.

10 .همکای و تشریک مساعی برای تحقق اهداف و پروگرام های ریاست بهره برداری و انتقالات.

11 . اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس ومسئولین مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

12 . ترجمه اسناد روسی به لسان دری و یا پشتوکه به ریاست بهره برداری و انتقالات مواصلت می نماید و برعکس

 آن از لسان های دری و پشتو به لسان روسی. 

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7), (8) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.    درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته انجنیر ، اقتصاد ، علوم اجتماعی و ادبیات

به درجه تحصیل بالاترارجحیت داده میشود.

2.    تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حداقل دوسال تجربه کاری

3.    مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مانند Word وExcel .

o      داشتن فهم و مهارت کامل به لسان روسی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired