مدیر برق کهسان - هرات برشنا

  DABS
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 405
Date Posted:Sep 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0087
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسئول پیشبرد وظائف مختلف ذیل بوده وآنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:


دانش طرزالعمل ها وشیوه های جدید دفتر واستفاده از لوازم .


استفاده از نرم افزار های کامپیوتر جهت اجرای کار ازقبیل پروگرام های آفست ؛ورد ؛اکسل وپاور پاینت .


تفهیم ونتجه گیری از رهنمود های شفاهی وکتبی .


استفاده موثر ومفید ازتمام وسایل وسامان آلات بخش مربوطه .

Duties & Responsibilities:


رعایت اصول وطرزالعمل های برشنا شرکت.


حفظ ومراقبت تاسیسات ؛ شبکه های توزیع ؛ وسایط وجائداد های منقول وغیر منقول.


ایجاد پلانهای کاری ، تطبیق پلانها واجرات بموقع دربخشهای تجارتی ؛ عملیاتی مالی واداری.


رفع نواقص ؛عوارض ورسیدگی بمشکلات مشتریان .


جمع آوری عواید مطابق پلان واستفاده از روشهای لازمه .


ایجاد وحفظ شبکه های استندرد ورعایت معیار های تخنیکی .


کنترول وضوابط حاضری واطاعت پذیری به اساس محور تشکیلاتی.


گزارشگیری ازتیم های کاری وگزارشدهی بموقع بمراجع ذیربط.


ایجاد فضای کا ری مناسب ؛ حسن همکاری متقابل ؛ تجهیزوظرفیت سازی کارکنان .


استفاده از اصول تخنیک بیخطر ؛استفاده از یونیفورم وجلوگیری ازفساد اداری.


حفظ ارتباطات ؛ اطا عت پذیری به اساس سلسله مراتب محور تشکیلاتی.


حفظ ارتباطات مناسب با مشتریان ورسیدگی بموقع اجراات که مطابق پالیسی باشد.

Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

لیسانس در رشته انجینری برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر برق کهسان - هرات برشنا
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc