مدیر عمومی امور مالی

  National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 886
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:NMHRA/2019/0010
Closing Date:Dec 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority:

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.

 اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد. 


Job Summary:

هدف وظیفه : مدیریت و کنترول از امور مربوط به مالی (تادیات، حواله جات، محاسبات و جمع آوری عواید) در مطابقت به قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه؛

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف استراتیژیک اداره
 • تهیه و ترتیب صورت حسابهای مالی مطابق به  استانداردهاي مالی و حسابي موجود ه به منظور اطمینان از صحت صورتهاي مالی ارائه شده.
 • اجرای طلبات، تادیات نقدی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت و طی مراحل معاملات مختلف حسابی اداره در مطابقت به قوانین وطرزالعمل نافذه
 • مدیریت و تنظیم امورمربوط به تهیه وترتیب بودجه (عادی وانکشافی) اداره جهت برآوده شدن نیازمندی های اداره.
 • نظارت و کنترول از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره مربوطه جهت مطابقت در چوکات قانون.
 • نظارت و کنترول فورم استحقاق معاشات و فورم امر تادیه م 16 برای اجراآت بعدی.
 • اخذ تخصیصات بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار ، سالانه ونظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات درتخصیص و ارسال بودجه عادی وانکشافی.
 • نظارت و تطبیق پالیسی های امور مالی و حسابی در عرصه مربوطه غرض انسجام بهتر امور.
 • ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات مالی اداره.
 • حصول اطمینان ازترتیب ارایه راپوربیلانس مصارفاتی طور ماهوار، ربع وار، وسالانه به مراجع ذیربط ومقامات ذیصلاح؛
 • پیگیري و دریافت  منابع مالی بر اساس بودجه اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی  
 • حصول اطمینان از اینکه سیستم و طرزالعمل های مالی درست به اجرا درمی آیند و انحراف صورت نمی گیرد
 • نیازسنجی مالی برای آموزش پرسونل اداره بر اساس نیازها به منظور ارتقاء ظرفیت 
 • ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش .
 • اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

1.  داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی ،CA،ACCAوبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته فوق الذکر ارجحيت داده ميشود.

2.  تجربه کاری  حد اقل یک سال برای لیسانس  • تسلط به یکی از زبان هاي رسمي کشور (دري یا پشتو) و آشنایی (تحریر وتکلم ) به زبان انگليسي
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفi


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت صحت عامه (1).pdf