مدیر عمومی آموزش مصئونیت پرواز

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 101
Date Posted:May 15, 2019
Reference:057
Closing Date:May 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظیفه :فراهم آوری آموزشهای اساسی، آموزشهای مجدد به کارمندان اداره مصٔونیت پرواز بمنظور مسلکی سازی و ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان این اداره.

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:


1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری یکسال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست اداره مستقل هوانوردی ملکی جهت تحقق اهداف اداره و انسجام بهتر امور.

2.      ترتیب منول آموزشی (Training Manual) بمنظور تنظیم آموزشها به کارمندان 

3.      ترتیب پلان آموزشی برای فراهم نمودن کورسهای مسلکی به کارمندان این اداره

4.      مطالعه معیارها ورهنمود های اداره مستقل هوانوردی ملکی بین المللی و شامل نمودن معیارهای جدید در منول آموزشی

5.       چک وبررسی ترینینگ منول شرکت های هوایی و مطابقت دادن آن به مقررات اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور

6.      تحلیل و ارزیابی پلان و موضوعات آموزشی شرکت های هوایی مطابق ACAR و ستندرد های بین المللی اداره مستقل هوانوردی ملکی.

7.      ترتیب پیشنهادات برای فراهم آوری پروگرام های آموزشی به کارمندان مسلکی.

8.      انجام سایر وظایف که از طرف ریاست مربوطه مطابق قوانین و مقررات.

9.      تهیه گذارش و ارایه آن بعد از تکمیل وظایف سپرده شده به آمریت مربوطه.

10.  مدیریت وانکشاف سیستم فائلنگ به شکل هاردوسافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد.

11.  ترتیب وارایه گزارش ربعوار,سالانه وعندالضرورت بمقام ذیصلاح اداره، ازفعالیتها ودست اوردهای بخشمربوط و ارسال ان به ریاست منابع بشری( امریت ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره ).

12.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

       لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری یکسال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) .

3.       برای لیسانس در سایر رشته ها یکسال تجربه کاری مرتبط .

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.

5.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Keywords:

acaa
This job is expired