مدیر عمومی انستیزی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 490
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:154
Closing Date:Jan 11, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

تنظیم واداره خدمات باکیفیت انستیزی درشفاخانه برای مریضانیکه نزد شان عملیات جراحی انجام میشود.

Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

2.      سهم گیری فعال در راپور صبحانه.

3.      تهیه تقسیم اوقات برای معاینه مریضان عملیاتی.

4.      اجرای پروسیجر های مغلق انستیزی.

5.      اجرای Consultation  های مغلق مربوط انستیزی برای مریضان داخل بستر شفاخانه.

6.      اشتراک در شورای علمی در وزارت صحت عامه .

7.      سهم گیری در تهیه کریکولوم درسی برای شاگردان شامل پروگرام تخصص و تدویر کنفرانس های علمی که از طرف شاملین پروگرام تخصص راه اندازی میگردد.

8.      همکاری در تهیه سؤالات برای امتحان و ارزیابی دوکتوران شامل پروگرام تخصص.

9.      تسهیل فراهم آوری در انتخاب مونوگراف برای دوکتوران شامل پروگرام تخصص.

10.  اجراي نوکريوالی 24 ساعته مطابق به جدول تهيه شده درشفاخانه.

11.  ارائه مشوره های لازم درمراقبت مریضان بعد ازانستیزی در ریکوری و ICU

12.  ارزیابی ازکارکرد های دوکتوران وسایرپرسونل تحت اثر بخش مربوطه.

13. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس رشته طب همرا  با  تخصص در رشته انستیزی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته  فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه کاری مشابه تخصصی در امور انستیزی و یا سایرموارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف.

3.     تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه ها MS Word, MS Excel and MS PowerPoint 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired