مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 212
Date Posted:Jul 11, 2021
Reference:HRD-001
Closing Date:Jul 26, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Public Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:9900 AFN monthly
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:6 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Women Affairs (MoWA):

Founded:  

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary:

هدف وظیفه: کنترول و نظارت از ترتیب دوسیه‌های سوانح، ارزیابی اجراآت وظیفه‌وی و دیتابیس منابع بشری.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفه‌وی:

وظایف تخصصی :

1_ تطبیق رهنمودها و طرزالعمل‌های که از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات

اداری و خدمات ملکی، جهت ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت ارسال می‌گردد؛

2. رهنمایی و کمک کارکنان وزارت، به‌منظور آگاهی از روند ارزیابی معیادی‌شان در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی؛

3. راه اندازی پروسه ارزیابی کارکنان وزارت، غرض تطبیق قانون کارکنان خدمات ملکی و

رهنمودهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری؛

4. ارزیابی اجراات تمام کارکنان استخدام شده، از طریق رقابت آزاد، به طور ششماه وسالانه به

رهنمایی وهمکاری ک.م.ا.ا.خ.م

5. رهنمایی ونظارت از درج ارتقای قدم کارکنان بعد از تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در دفتر سوانح شان.

6. ارائیه پیشنهادات، اتقای قدم کارکنان با در نظر داشت نتایح ارزیابی اجراات کاری به مقام وزارت غرض اخذ منظوری.

7. تشریح وتوضیح پالیسی ها، نحوه پروسه ارزیابی اجراات سالانه و نمره دهی برای کارکنان تحت ارزیابی در اداره مربوطه.

8.  مطالعه وبررسی فورم های تکمیل شده ارزیابی اجراات کارمندان، غرض اتخاذ تدابیرمناسب.

وظایف مدیریتی:

9. تهیه وترتیب پلان‌کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین‌شده اداره؛

10. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر.

11. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی وارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.

12. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت سپرده می‌شود.

وظایف

هم‌آهنگی :

  1. تامین ورابط و هماهنگی با . م. ا. ا. خ. م؛ غرض حصول رهنمود ها وپالیسی های مربوط به ارزیابی اجراات کارکنان.

2.  ایجاد ارتباط و هم‌آهنگی با بخش‌های ریاست و سایر بخش‌ها، جهت حصول اهداف متوقعه اداره.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف بادرنظرداشت مواد7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده

چهارده طرزالعمل استخدام با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- شرایط تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های، مدیریت منابع بشری، اداره عامه؛ اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومت داری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، شرعیات(فقه و قانون) از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج از کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داد‌ه‌می‌شود؛

2- تجربه کاری:

الف : داشتن حداقل یک‌سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج کشور؛

ب : کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.

3-  مهارت‌های لازم: 

الف : تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

ب : مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

4- موارد تشویقی:

الف : (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛ درصورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired