مدیر عمومی ارزیابی اجراات کارمندان بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 196
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: تنظیم و تطبیق ارزیابی اجراآت کارکنان مربوط اداره در مرکز و  ولایات مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل های مربوط

 بمنظور بلند بردن سطح کیفیت اجراآت و رشد استعدادها.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     ترتیب اندارج و احصایه کارکنان ریاست مرکزی و ولایتی.

3.     مدیریت مؤثر وظایف غرض اجرای اهداف کاری تعین شده در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل های مربوط به ارزیابی اجراات کارکنان.

4.     تطبیق رهنمودها و طرزالعمل های که از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت ارزیابی اجراآت کارکنان اداره ارسال میگردد.

5.     رهنمائی و کمک نمودن کارکنان اداره به منظورآگاهی از روند ارزیابی معیادی شان در مطابقت باقانون کارکنان خدمات ملکی.

6.     راه اندازی پروسه ارزیابی کارکنان اداره مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و رهنمودهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

7.     کنترول فورمه های ارزیابی که بعد از خانه پری توسط افراد تحت ارزیابی تسلیم داده میشود.

8.     تنظیم و ترتیب فایل ها و فورمه های ارزیابی کارکنان در دوسیه های مربوط.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی ارزیابی اجراات کارمندان
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx