مدیر عمومی استخدام بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 372
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: طی مراحل پروسه استخدام (پلان استخدام بست های مرکزی، اعلان، توزیع فورمه، شارت لست، مطلع ساختــن کاندیدان

شارت لست شده) در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     طی مراحل پروسه استخـــدام (پلان استخدام بست های مرکزی و ولایتی، اعلان، توزیع فورمه، شارت لست، مطلع ساختــن کاندیدان شارت لست شده).

3.     ترتیب پشنهادات جهت اخذ احکام از مقام اداره در مورد انفکاک وتقرر مجدد در هماهنگی با آمریت سوانح.

4.     ترتیب و تنظیم پلان استخدام کارکنان کمبود بخش های مرکزی و ولایتی اداره از طریق رقابت آزاد.

5.     چک و بررسی سوابق کاندیدان بخش های مرکزی و ولایتی ادارهو فرآهم آوری کمک به کمیته استخدام در پروسه شارت لست کاندیدان.

6.     نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد کارکنان قراردادی مطابق به مقرره مربوط جهت استخدام انها در بست های کمبود.

7.     مطالعه، بررسی و نهایی ساختن دوسیه های رقابتی پروسه استخدام و آماده نمودن آن غرض منظوری.

8.     کنترول از امور مربوط به تقرر، تبدل، انفکاک، انفصال و تقرر مجدد کارکنان و اتخاذ اجراات لازم در زمینه.

9.     تهیه و ترتیب سیستم فایلنگ به شکل کتبی و الکترونیکی، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد پروسه استخدام در مطابقت به قانون.

10. تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

11. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره  به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی استخدام
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx