مدیر عمومی بانک ها

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 841
Date Posted:Nov 27, 2019
Reference:0032
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:English & pashto,Dari

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد

Job Summary:

ابراز نظر درمورد روشها ، حرکت وتحولات بانکی ، پولی وحجم عرضه پولی درکشور. تحلیل وارزیابی بیلانس های نفع وضرر بانکها.، اشتراک درجلسات هیئت مدیره بانکها.

Duties & Responsibilities:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ربع وار ، سالانه در مطابقت به پلان آمریت و ریاست مربوطه .

2. نظارت وکنترول از اجراات کاری کارمندان ورهنمائی میتودیکی لازم درزمینه جهت ارتقأ ی ظرفیت کاری.

3. ابراز نظر درمورد روشها ، حرکت وتحولات بانکی ، پولی وحجم عرضه پولی درکشور و ارایه آن به امریت مالی و سیستم پولی.

4. آگاهی از جریان رویداد ها وفیصله های بین الملی درمورد امور مالی واسعاری.

5. ابراز نظر درمورد طرح وترتیب پلان های کرید تی وکسوی بانکها جهت عرضه خدمات مالی بهتر.

6. اشتراک درجلسات کاری ومشورتی ریاست بمنظور تطبیق پلان های اقتصادی .

7. تحلیل و ارزیابی بیلانس های نفع ضرربانک ها .

8. ایجاد هماهنگی سیاست پولی با سایر بخش های اقتصادی وقیمت ها.

9. تطبیق اهداف وپروگرام های کاری ریاست.

10. اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وظایف امریت مربوط.

11. تنظیم وظایف ورهبری کارکنان مسلکی واجرائیوی مدیریت عمومی.

12. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.

13. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف ریاست درمطابقت با قانون.

Job Requirement:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.


1- حد اقل درجه تحصيل:

دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیرت مالی و حسابی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

 حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

 قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.


 برنامه هاي كمپيوتر( ورد ، اكسل) ، لسان انگليسي ( بلديت).

 برنامه هاي اداره، رهبري وپلانگذاري.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired