مدیر عمومی بودجه و دفترداری بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 301
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت طرح و ترتیب بودجه (عادی و انکشافی)، فورم های بودجوی، وارسی از بودجه عادی و انکشافی و مراقبت متداوم از تقسیمات بودجه مطابق به فصل و باب


Skills Required:

AdministrativeBanking

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     ترتیب پلانهای مالی سالانه (بودجه عادی و انکشافی) بادرنظرداشت نیاز مندی های اداره.

3.     طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی در روشنی پلانهای ترتیب شده مالی .

4.     انسجام، ترتیب و جمع آوری اسناد غرض اخذ منظوری بودجه عادی و انکشافی

5.     اجرای هدایات فوق العاده در مورد اخذ بودجه فوق العاده از کودهای احتیاطی وزارت مالیه، ذریعه ترتیب فورمه جات بودجوی و طی مراحل آن از طریق شعبات وزارت مالیه.

6.     ترتیب و تنظیم فورم های تعدیل تخصیصات مطابق نیازمندی های اداره.

7.     وارسی از بخش تخصیصات بودجه عادی وانکشافی به منظور اطمینان از تقسیمات بودجه مطابق فصل و باب.

8.     مراقبت متداوم در تقسیمات بودجه به قدمه ها غرض اطمینان از صدور بودجه به وقت وزمان معین در هر ربع سال.

9.      مدیریت وکنترول از صورت ارسال راپور های مصارفاتی واحد های مربوطه وتفکیک آن به صورت ربعوار و سالانه.

10. وارسی از سیستم فایلنگ اسناد (حوالجات) اسناد مصارفاتی در بخش فایلنگ

11. نظارت و کنترول در قسمت ترتیب راپور قطعیه بخش بودجه عادی و انکشافی

12. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره  به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:  اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی و به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط در امور مالی، حسابی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی بودجه و دفترداری
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx