مدیر عمومی فارمسی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 660
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:078
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

رهبري و انسجام امور دوايي جهت عرضه خدمات با کیفیت دوايي به مراجعین نیازمند.


Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

2.      حصول اطمینان ازثبت و راجستر منظم ادویه داده شده، مصرفي و ضایعات.

3.      حصول اطمینان از نگهداري و تامین کیفیت ادویه در دواخانه شفاخانه.

4.      مراقبت از چگونگي مصرف ادویه، سامان و وسایل طبي درشفاخانه.

5.      حصول اطمینان ازترتیب لست ادویه، سامان و  وسایل طبي مورد  نیاز شفاخانه.

6.      حصول اطمینان از ترتیب به موقع لست ادویه تاریخ گذشته به مرجع مربوط.

7.      نظارت و کنترول از اجراات کاری کارمندان تحت اثر.

8.      اشتراک فعال در طرح و انجام آموزش های داخل خدمت که درشفاخانه تدویر میبابد.

9.      انجام نوکريوالي مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است.

10.  حصول اطمینان از تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه.

11.  اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربعوار و تعقيب آن.

12. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس رشته فارمسی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورفارمسی و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری کامل  در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به بلديت با دیتابیز مرتبط ترجیح داده میشود


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired