مدیر عمومی هاردویر

  National Statistics and Information Authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 509
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:036-90-90-73
Closing Date:Oct 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science,Information Technology,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About National Statistics and Information Authority:

Background National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics. NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation. National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA. The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization. Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes. To have harmonize, consistent and fair pay framework for all NTA in the country, to assure fiscal sustainability up to possible extend, to increase government control over deliverables of National Technical Assistance (NTA) including but not limited to strengthening the government ability to hire national contractors though the national budget of the country and to avoid competition with CBR and assuring transparency and accountability; NSIA is committed to hire below position based on NTA salary scale.

Job Summary:

طرح، دیزاین و مدیریت Hardware workshop..

Skills Required:

Ms.Office ProgramsComputer Skills

Skills Description:

3.     تسلط به یکی از لسانهای رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2.     طراحی برنامه ریزی و مدیریتورکشاپ تخنیکیکه در ان تجهیزات تخنیکی مانند کمپیوتر، روتر، پرنتر، سویچ، UPS و غیرهتجهیزات تنخیکی ترمیم میگردد؛

3.     استفاده موثر از CPF وسایر ماشین های چاپ کارت براساس روش های قبول شده جهانی؛

4.     مدیریت و نظارت از جریان فعالیت های چاپ کارت ها و نیازهای چاپ خانه؛

5.     حصول اطمینان از ساخت و ترمیم Semiconductor & other electronic components؛

6.     ایجاد و ترمیم Input / Output devices؛ جهت استفاده آن در بخش های مختلف مربوطه؛

7.     آزمایش تجهیزات تخنیکی آسیب دیده، ترمیم بموقع آن و همچنان بلدیت با HDD Data Recovery؛

8.     ارزیابی کارمندان تحت اثر و تهیه نمودن برنامه های آموزشی برای ارتقای ظرفیت آنها؛

9.     ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری، سافت ویر، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر، پروگرام نویسی، دیتابیس، نتورکنگ، سخت افزار و نرم افزار، مدیریت تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2.     داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال برای لیسانس؛


This job is expired